Lausunto kuljettajaopetukseen, kuljettajantutkinnon teoriakokeeseen ja ajoharjoitteluratoihin liittyvistä määräyksistä

Lausuntopyyntö 9.5.2022 TRAFICOM/542041/03.04.03.00/2021, TRAFICOM/542039/03.04.03.00/2021 ja TRAFICOM/542044/03.04.03.00/2021

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa kuljettajaopetukseen, kuljettajantutkinnon teoriakokeeseen ja ajoharjoitteluratoihin liittyvistä määräysluonnoksista. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut määräysluonnoksiin ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

SKALin kannalta on tärkeää uusien osaavien ja turvallisten kuljettajien saaminen alalle. Tulevaisuudessakin tarvitaan riittävästi auton ajokortin omaavia henkilöitä, jotta tätä kautta saadaan potentiaalisia uusia ammattikuljettajia. Ensimmäinen auton ajo-oikeus toimii perustana raskaan kaluston ajokortin hankkimiselle ja täysin automaattisten autojen aika on kuitenkin vasta kauempana tulevaisuudessa.

Kuljettajaopetus

Kuljettajaopetusta koskevan määräyksen tavoitteena on tuoda ehdotetussa lakimuutoksessa lisääntyneen riskientunnistamiskoulutuksen tuntimääriin tarpeellisia sisältöjä sekä määritellä tarkemmalla tasolla simulaattorikoulutuksessa käytettävien simulaattoreiden ohjelmistojen vaatimuksista. Lisäksi määräykseen tuodaan ulkomailla annetun opetuksen hyväksilukemista koskeva kohta.

SKAL pitää hyvänä lakimuutoksessa ehdotettuja toimenpiteitä kuljettajaopetuksen lisäämisestä ja liukkaalla ajamisen opettamisen järjestämisestä ensisijaisesti ajoharjoitteluradalla. Kuljettajan tehtäviin tulevilla on hyvä olla hyvä liikenteen osaaminen ja asennoituminen mahdollisimman varhain. Kuljettajakoulutuksen kehittäminen on kannatettavaa liikenneturvallisuuden näkökulmasta, mutta sillä on vaikutuksia myös mahdollisuuksiin hankkia ammatti liikennealalta.

Teoriaopetusta käsittelevän kohdan 3 alakohdan a) -kohtaan ehdotetaan muutettavaksi alkoholin ja muiden päihteiden viittaus pelkäksi viittaukseksi päihteisiin. SKAL katsoo, että alkoholi olisi edelleen hyvä mainita, mutta esittää, että myös huumeet erityisesti mainitaan:

” a) alkoholin, huumeiden ja muiden päihteiden, väsymyksen, ajamisen häiriötekijöiden, psyykkisen tilan ja terveydentilan sekä muiden tekijöiden vaikutus kuljettajan ajokykyyn”.

Kohdan 3 ajo-opetuksen sisältöjä käsittelevää osuutta muutetaan alakohdan 4 osalta siten, että kokonaisuuteen liukkaalla kelillä ajon rinnalle tuodaan uutena asiana automaatio. SKAL pitää lisäystä hyvänä ja kannattaa kuljettajaa avustavien järjestelmien käyttämisen lisäämistä opetuksessa käsiteltäviin aiheisiin. Samalla SKAL esittää, että taloudellinen ajaminen lisätään myös ajo-opetuksessa käsiteltäviin aiheisiin teoriaopetuksen lisäksi.

SKAL pitää hyvänä, että kohdan 5 (Koulutuksen toteuttaminen) kappaleeseen 3 tehdään laajennus ajo-opetuksessa käytettävien simulaattoreiden vaatimuksiin. On tärkeää, että kuljettajaopetuksessa käytettävät simulaattorit ovat riittävän laadukkaita. Simulaattoreissa käytettävien ohjelmistojen on oltava ajan tasalla ja ne on päivitettävä koko ajan vastaamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Kuljettajantutkinnon teoriakoe

SKALilla ei ole kommentoitavaa kuljettajantutkinnon teoriakoetta koskevasta määräysluonnoksesta.

 Ajoharjoitteluradat

Määräyksen tavoitteena on saada yhtenäiset vaatimukset ajokorttilain nojalla myönnettäviin ajoharjoitteluratojen hyväksyntöihin sekä selkeät vaatimukset ajoharjoitteluradan hakemuksen liitteeksi tarvittavista tiedoista. SKAL pitää ehdotettua määräystä hyvänä ja tarpeellisena. Kuten perustelumuistiossa todetaan, ajoharjoittelurata tarjoaa olosuhteet turvalliseen harjoitteluun myös muun kuin liukkaan kelin harjoitteiden osalta. Ajoharjoitteluratoja voi hyödyntää myös muuhun harjoitteluun, eli myös kuorma-autolla ajamiseen, kun rakenne kestää suuremmat painot.

SKAL kannattaa sitä, että ajoharjoitteluradan rakenteen tulee mahdollistaa myös kuljettajaa avustavien järjestelmien harjoittelu radalla. Radalla tulee olla mahdollista kokeilla erilaisia ajoneuvosta löytyviä järjestelmiä ja niiden toimintaa, joiden kokeiluun radalta tulee löytyä soveltuvat alueet.

Muuta

SKAL katsoo, että muutettavissa määräysluonnoksissa olisi hyvä näkyä voimassaoleva ja ehdotettu uusi teksti. Joissain Liikenne- ja viestintäviraston lausuntopyynnöissä on muutettavaksi ehdotetut kohdat eroteltu punaisella ja yliviivattu poistettavat osat. SKAL kannattaa tätä menettelyä. Lisäksi SKAL pitää hyvänä, että perustelumuistion osassa Yksityiskohtaiset perustelut on vahvennettu kappaleen alussa käsiteltävän kohdan numero. Tätä voisi vielä kehittää jakamalla teksti selvemmin alaotsikoihin määräyksen lukuja noudattavalla tavalla lukemisen ja jäsentämisen helpottamiseksi.

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Anssi Kujala              Ari Herralatoimitusjohtaja          edunvalvontajohtaja