Lausunto kansalliseksi metsästrategiaksi

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta Kansalliseksi metsästrategiaksi (KMS2035). Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.  

Yleistä

Kaikissa strategioissa tulisi käsitellä kuljetuksien ja logistiikan roolia entistäkin tarkemmin. Suomeen tehtävissä investoinneissa kuljetus- ja logistiikkakustannuksilla on iso merkitys. Kuljetuksien ja logistiikan kustannukset ovat Suomen kilpailukyvyn kohtalonkysymyksiä. Liian usein yritykset sijoittavat ja sijoittuvat kilpailijamaihin. Usein perusteena näissä päätöksissä käytetään kuljetuskustannuksien merkitystä. Kilpailukykymme syrjäisenä maana suhteessa päämarkkinoihin perustuu kuljetusten ja logistiikan toimivuuteen. Liikenteen kustannukset, esimerkiksi päästövähennystoimenpiteet ja niistä aiheutuvat korkeat kustannukset vaikuttavat kaikkiin yrityksiimme, työllisyyteemme, ulkomaankauppaamme ja koko yhteiskuntaamme muuta Eurooppaa enemmän.  Kuljetusala kohtaa suuria haasteita lähivuosina.  Päästövähennyksiä on tehtävä, ja otamme asian alalla tosissamme. Näköpiirissä olevat päästövähennyskeinot kasvattavat kuljetuskustannuksia pitkällä aikavälillä. Nämä toimet haastavat koko logistiikkatoimialaa, mutta myös kansainvälistä kilpailukykyämme.  Hyvän tiestön ja riittävien panostusten liikenneinfraan täytyy olla seuraavan hallituskauden painopistealueita.  Koko Euroopassa kipuillaan lähivuodet energian hinnasta. Sähkö, kaasu ja öljy ovat kallistuneet tavalla, joka haittaa kaikkia toimialoja.  Kuljetusala on runsaasti säädelty. Kaikessa sääntelyssä täytyy pitää olla mukana terve järki, ettemme hinnoittele tuotteitamme ulos markkinoilta. Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia niin kuljetusten tehokkuuteen kuin liikenneturvallisuuteenkin.  Metsästrategiassa on hyvä ottaa huomioon logistiikan merkitys kaikissa vaiheissa.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n tavoiteohjelma vuosille 2023-2027 

Luku 2: Toimintaympäristö 

 Luonnoksen luku 2 Toimintaympäristön muutos pohjautuu maa- ja metsätalousministeriön Luonnonvarakeskukselta tilaamaan selvitykseen (”Taustaselvitys Kansallinen metsästrategia 2035:n valmisteluavarten”, Luonnonvarakeskuksen julkaisu 61/2022). SKAL katsoo, että selvityksen pohjalta kirjoitettu luonnos toimintaympäristöä koskien on oikeansuuntainen. Luonnoksen mukaan Suomen väestörakenne muuttuu voimakkaasti alhaisen syntyvyyden, työikäisten määrän vähenemisen ja yli 75-vuotiaiden määrän nopean kasvun myötä. SKAL tuo esiin huolensa työvoiman riittävyyden suhteen, erityisesti raakapuun kuljetuksissa, joissa tarvitaan kuljettajiksi alansa erikoisosaajia. Pelkästään raakapuun kuljetukset työllistävät suoraan 3500 kuljettajaa, ja kuten edellä on todettu, heidän saatavuudestaan on pidettävä huolta. On hyvä huomata, että erilaisine seurannaisvaikutuksineen metsäteollisuuden kuljetukset ovat myös suuri työllistäjä.  SKAL kiinnittää myös huomiota uusiutuvien polttonesteiden globaaliin saatavuusongelmaan ja Suomen liikenteen polttoaineiden jakeluvelvoitetasoon. Suomen tulisikin lisätä omavaraisuutta uusiutuvien polttonesteiden tuotannossa. Samalla tulee huomioida myös Suomen kilpailukyky jakeluvelvoitteen tasoa asetettaessa ja hyödyntää kotimaiset raaka-aineet ja tuotanto.  

Luku 3: Tahtotila

 SKAL pitää hyvinä luonnoksessa esitettyjä neljää strategista päämäärää. Suomen on oltava kilpailukykyinen, myös metsäalalla. Metsien tulee olla aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä. Metsien elinvoimaisuutta, monimuotoisuutta ja sopeutumiskykyä tulee vahvistaa, samoin tiedolla johtamista ja erityisesti metsäalan osaamista.SKAL pitää tärkeänä, että metsäteollisuustuotteiden kysyntä pysyy hyvänä ja kasvaa, vaikka kysynnän taso vaihteleekin kulloinkin vallitsevan suhdannetilanteen mukaan. Tältä osin on tarpeen pitää yllä myös Suomen kilpailukykyä huolehtimalla mm. polttoaineen hinnasta siten että se pysyy maltillisena. 

Luku 4: Hankesalkku ja kärkihankkeet 

 Luonnoksessa metsästrategian toimenpanoa varten on laadittu hankesalkku, jossa kuvataan keskeisimmät toimenpiteet päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi.  SKAL pitää hankesalkun kärkihankkeita kannatettavina, mutta muistuttaa, että luonnoksessakin todetun mukaisesti esitetyt keskeiset toimenpiteet eivät ole kattava luettelo. Metsästrategian toteuttamisen aikana, eli vuosina 2023-2035, tulee tarvittaessa tehdä myös muita toimenpiteitä ja vastaavasti jättää tilanteen mukaan joitain toimenpiteitä tekemättä. SKAL pitää erityisen tärkeinä metsien saavutettavuuden parantamiseen ja metsäalan ja sen koulutuksen vetovoiman kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Metsien saavutettavuutta on parannettava mm. tiehankkeilla kuten tiestön ja siltojen kunnostuksen riittävällä resursoinnilla. Metsäalan koulutuksen vetovoimaa voidaan edistää kehittämällä puutavara-autokuljetuksen kuljettajien koulutusta.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Anssi Kujala            Ari Herralatoimitusjohtaja        edunvalvontajohtaja