Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n hallitukselle

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry lausuu lämpimät kiitokset Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n hallitukselle lähettämästänne jätehuoltomääräysten luonnoksesta ja mahdollisuudesta antaa siihen lausunto.  

Jätehuoltomääräykset on laadittu erittäin hyvin ja asiantuntevasti. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lausunnossaan Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräysten luonnokseen seuraavia tarkistuksia:  

10 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen

Vastaanottopaikoiksi on lisättävä myös ympäristöluvan omaavat muut yksiköt 10 §:n ensimmäiseen kappaleeseen seuraavasti: ”Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, on toimitettava ensisijaisesti HSY:n Sortti-asemalle tai muuhun HSY:n järjestämään vastaanottopaikkaan (lisäys: tai muihin ympäristöluvan omaaviin yksiköihin).”   Nämä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomat jätteet ovat yleensä suuria jäte-eriä, kuten rakennus- ja remontointijätteitä sekä esim. syksyn ja kevään haravointi- ja varastojen tyhjennys- yms. roskia. Nämä jätteet on tähän saakka voinut toimittaa myös vaihtoehtoiseen vastaanottopaikkaan. 

14 § Muut erikseen kerättävät jätteet

Vastaanottopaikoiksi on lisättävä 10 §:n tavoin myös ympäristöluvan omaavat muut yksiköt seuraavasti (kolmas kappale ja neljännen kappaleen toinen lause): ”Risut, oksat, puu- ja puutarhajäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä, on toimitettava ensisijaisesti HSY:n Sortti-asemille tai muuhun HSY:n järjestämään vastaanottopaikkaan (lisäys: tai muihin ympäristöluvan omaaviin yksiköihin).” ”Mikäli kiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan ensisijaisesti HSY:n Sortti-asemille tai muuhun HSY:n osoittamaan vastaanottopaikkaan (lisäys: tai muihin ympäristöluvan omaaviin yksiköihin).” 

18 § Keräysvälinetyypit

Jätteen kuljetusvälineeksi tulisi hyväksyä koukkutartunnalla olevien vaihtolavasäiliöiden lisäksi myös vaijeritartunnalla olevat vaihtolavasäiliöt. Jätehuoltomääräyksiin tulisi siksi tehdä seuraava lisäys (sivun 9 alussa): ”3) vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu kulloinkin voimassa olevan SFS standardin 4417 mukaisella koukku (lisäys: – tai vaijeri)tartunnalla.” 

22 § Keräysvälineiden tyhjennysvälit

Jätehuoltomääräysten luonnoksessa on sekajätteen osalta viisaasti harkittu, että velvollisuudet ilmoitusten ja anomusten tekemiseksi tulee minimoida turhan työn estämiseksi ja siksi on erittäin hyvä, että jätehuoltomääräysten luonnokseen on säädetty valmiiksi riittävän pitkät 4 viikon tyhjennysvälit sekajätteelle. Sekajäteastian tyhjennystä voidaan pidentää 8 viikkoon, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi. Useilla alueilla jäteastian maksimi tyhjennysväliksi on säädetty jätehuoltomääräyksissä 12 viikkoon. Toivomme, että tähän voitaisiin harkita pidempää tyhjennysväliä. Erityisesti Kirkkonummen haja-asutusalueella pidempi tyhjennysväli on varsin perusteltu. Jätehuoltomääräysten luonnoksessa on myös biojätteen kannustavan keräyksen järjestämiseksi viisaasti harkittu ympäri vuoden riittävän pitkä 2 viikon maksimi tyhjennysväli.    Jätehuoltomääräysten luonnoksessa on juuri oikein harkittu, että viranomaisen työpanosta tulee käyttää jätehuollon kannalta tärkeisiin asioihin, eikä vain kuormittaa sitä yksittäisten asukkaiden ilmoitusten ja anomusten käsittelyllä. Tällä on positiivinen vaikutus jätteen lajittelulle ja uusiokäytölle, kun jäteastian tyhjennyksen voi mitoittaa todellisen tarpeen mukaiseksi.   Pyydämme huomioimaan, että keräysvälineenä (§ 22 taulukko) sivun 11 alussa ja keräysvälineen määritelmissä sivulla 3 käyttämänne syväkeräys-sana on Molok Oy:n PRH:lla rekisteröimä tavaramerkki. Suosittelemme sanan poistamista jätehuoltomääräyksistä korvausvaatimusten välttämiseksi. Toisena vaihtoehtona on korvaavan sanan käyttäminen, kuten maanalainen keräyssäiliö tai maanalainen keräysastia. Vuoden 2015 heinäkuussa jäsenyrityksemme sai tämän syväkeräys-sanan käytöstä kiellon Molok Oy:ltä asianajajan välityksellä oikeustoimilla uhaten, kun yritys käytti verkkosivuillaan tätä sanaa. Keräysvälinetyypeistä (§ 18 kohta 4) on jätehuoltomääräysten luonnoksessa tästä käytetty juuri oikeaa riidatonta määritelmää. 

35 § Lietesäiliöiden tyhjennysvälit

Velvoitetta tyhjentää poikkeuksetta kaikki sakokaivot vähintään kerran vuodessa on lakimuutoksella väljennetty 3.4.2017. HSY:n jätehuoltomääräysten luonnoksessa velvoitetaan edelleen sakokaivojen tyhjennykseen kerran vuodessa (sivulla 16 ensimmäinen kappale).  Esimerkiksi Lakeuden Etappi Oy:n alueella Lakeuden jätelautakunnan uusiin jätehuoltomääräyksiin hyväksyttiin jo lähes pari vuotta lakimuutosta aikaisemmin 19.8.2015 anomuksesta seuraava väljennys: vakituisten asuntojen harmaavesijärjestelmillä asumislietteiden tyhjennysväli on 24 kuukautta sekä pienellä käytöllä olevien vapaa-ajan asuntojen asumislietteiden tyhjennysväli on 24 kuukautta kiinteistöillä, joilla on vesikäymälä ja jopa 36 kuukautta kiinteistöillä, joilla on vain harmaavesijärjestelmä.  Tällaiset muutokset jätehuoltomääräyksiin vastaavat todellista tyhjennystarvetta.   

36 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Jätehuoltomääräysten luonnoksissa todetaan (sivun 17 kolmas kappale), että ”Lisäksi yleisötilaisuuden, johon ennakoidaan osallistuvan yhtä aikaa yli 500 henkilöä, järjestäjän on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi vähintään 30 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua jätehuoltosuunnitelma”   Tämä kohta tulee poistaa jätehuoltomääräyksistä tai korottaa sen koskemaan yli 5.000 hengen yleisötilaisuuksia. 500 henkilön tilaisuuksia järjestetään alueella todella paljon. Useat juhlasaleissa pidettävät tilaisuudet ja pienet urheilutilaisuudetkin ylittävät tämän yleisörajan. Näiden jätehuolto järjestyy normaalin jätehuollon yhteydessä ja jätehuoltosuunnitelman tekeminen näistä tilaisuuksista on turhaa byrokratiaa. Tällaista määräystä ei ole vielä millään muulla alueella otettu lopullisiin jätehuoltomääräyksiin. 

Yhteenveto

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toivoo, että HSY:n hallitus voisi huomioida nämä asiat päättäessään jätehuoltomääräyksistä.  Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n tehtävänä, on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut. Jätehuoltomääräyksillä on siinä tärkeä merkitys. Kunnioittavasti Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen                 Pekka Loukolatoimitusjohtaja               asiantuntija