Lausunto hallituksen esitysluonnokseen laiksi kuljetusyritysten määräaikaisen polttoainetuen muuttamisesta

Pyydettynä lausuntona Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry antaa lausunnon hallituksen esitysluonnokseen laiksi kuljetusyritysten määräaikaisen polttoainetuen muuttamisesta.

Polttoainetukeen varattujen määrärahojen tarkoitus

Varautumisen ministerityöryhmä teki 1.4.2022 päätöksen logistiikka-alan toimintaedellytysten varmistamisesta. Päätöksestä annetun tiedotteen mukaan ”Kuljetusalan tukemiseksi varataan yhteensä korkeintaan 75 miljoonaa euroa. … Hallitus valmistelee kiireisellä aikataululla kuljetusalan turvaamiseksi toimia, jotka lisäävät tukea korkeintaan 75 miljoonalla eurolla.”

Varautumisen ministerityöryhmän tukipäätöksen mukainen rahoitus säädettiin osana valtion vuoden 2022 toista lisätalousarviota, joka annettiin eduskunnalle 25.5.2022. Momentin nimi on Kuljetusyritysten määräaikainen polttoainetuki, ja momentin selvitysosassa puhutaan johdonmukaisesti kuljetusyrityksistä tuen kohdejoukkona.

Lausuntopyynnön kohteena olevan lakiesityksen mukaan kuljetusalan yritysten määräaikaista polttoainetukea ehdotetaan myönnettäväksi työkoneyritysten työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn kustannuksiin.

Tämä esitys ei vastaa vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa varatun 75 miljoonan euron rahoituksen tarkoitusta. Koska eduskunta on lisätalousarvion hyväksynnän yhteydessä kohdistanut polttoainetuen kuljetusyrityksiin, ei SKALin arvion mukaan tämän rahoituksen käyttötarkoitusta voida lakimuutoksella muuttaa kohdentumaan toisen toimialan työkoneiden polttoöljykustannusten tukemiseen. Tällainen muutos ei olisi eduskunnan lisätalousarviosta tekemän rahoituspäätöksen mukainen.

Muutosehdotuksen suhde voimassa olevaan lakiin

Voimassa olevan lain (762/2022) ja lausuttuvana olevan muutosehdotuksen mukaisesti kuljetusalan yritysten määräaikaisen polttoainetuen 1 § soveltamisala on seuraava:

1 § Tässä laissa säädetään Suomessa toimiville maanteillä tapahtuvia kuljetuksia harjoittaville yrityksille Ukrainan sotatilanteen aiheuttaman polttoaineiden hinnan nousun osittaisesta korvaamisesta valtiontuella, jonka Euroopan komissio on erillisen ilmoituksen perusteella hyväksynyt sisämarkkinoille soveltuvaksi (kuljetusyritysten määräaikainen polttoainetuki).

Kun huomioidaan lain soveltamisala, ei kyseiseen lakiin SKALin arvion mukaan voida ehdotetulla tavalla lisätä määräyksiä liittyen työkoneyritysten polttoöljytukeen. Tällainen ehdotettu uusi tuki ei olisi lain soveltamisalan piirissä.

Polttoöljyn hintatiedot väärin hallituksen esitysluonnoksessa

Lausunnolla olevassa hallituksen esitysluonnoksessa on avattu polttoöljyn hinnannousua. Lähteenä on Tilastokeskus. 

Esityksessä ei ole tarkemmin kerrottu, mistä tilastosta polttoöljyn hintamuutostiedot on poimittu. 

Näistä luvuista voi kuitenkin päätellä, että polttoöljyn hintatiedot on ilmeisesti poimittu kuluttajahintaindeksin osana julkaistavasta Polttoaineiden keskihintoja -tilastosta tuotteen Kevyt polttoöljy -tiedoista.Huomioitavaa on se, että kuluttajahintaindeksissä seurattava tuote Kevyt polttoöljy on lämmityspolttoöljyä eikä työkoneissa käytettävää moottoripolttoöljyä. Tämän on SKALille vahvistanut Tilastokeskuksen yliaktuaari Marianne Rautelin sähköpostitse 3.2.2022.

Hallituksen esityksen polttoöljytuen laskentaperusteiden hintamuutokset eivät kuvaa työkoneissa käytettävän moottoripolttoöljyn hinnanmuutoksia eikä ehdotetun polttoöljytuen laskenta voi perustua lämmityspolttoöljyn hintatilastoihin.Tilastokeskus seuraa moottoripolttoöljyn hintatietoja indeksoituna osana Metsäalan kone- ja autokustannusindeksiä. Alla taulukossa on kuvattu erot hallituksen esityksessä olevan lämmityspolttoöljyn hintamuutoksissa ja moottoripolttoöljyn hintamuutoksissa.

Kuten taulukosta nähdään, Tilastokeskuksen Metsäalan kone- ja autokustannusindeksissä seuratun moottoripolttoöljyn prosentuaalinen hintakehitys poikkeaa huomattavasti hallituksen esityksessä viitatun lämmityspolttoöljyn hintakehityksestä. 

Ehdotetun polttoöljytuen taso ei voi perustua näin oleellisilta osin virheellisiin lähtötietoihin.

SKALin muutosehdotus polttoainetukisäädösten muuttamiseen

SKAL esitti lausunnossaan 20.5.2022 hallituksen esitysluonnokseen sekä lausunnossaan 9.6.2022 eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esitykseen kuljetusalan yritysten polttoainetuesta, että kuljetusyritysten polttoainetuen määrä olisi 11,5 prosenttia kuljetusyritysten ostaman polttoaineen ja kuljetuksiin käytetyn sähkön kustannuksista ilman arvonlisäveroa. 

Tällä 11,5 prosentin tukitasolla kuljetusyritysten polttoainetukeen lisätalousarviossa varattu 75 miljoonan euron määräraha tulisi käytetyksi nimenomaisesti säädettyyn käyttötarkoitukseen.

SKAL toistaa esityksensä siitä, että kuljetusyritysten polttoainetuen taso nostetaan nyt lakimuutoksella 11,5 prosenttiin.

Kuljetusyritysten tarve polttoainetuelle ei ole vähentynyt kevään jälkeen. Kuljetusyritykset eivät ole pystyneet kattamaan kevään aikana syntyneitä täysin poikkeuksellisen kustannusnousun vaikutuksia. 

Kun tukikauden aikana (helmi- – huhtikuussa) kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannusnousu oli Tilastokeskuksen mukaan enimmillään huhtikuussa 15,0 prosenttia, kiihtyi se kesäkuussa jo 18,0 prosenttiin.

Jos työkoneyritysten polttoöljykustannuksia halutaan tukea, pitää tähän tarkoitukseen varata erillinen rahoitus tulevissa lisätalousarvioissa ja säätää erillinen laki, jolla määritellään periaatteet polttoöljytuen jakamisesta. Pidämme sinänsä tarpeellisena myös tämänkaltaista tukea, mutta katsomme sen edellyttävän erillistä poliittista linjausta ja lain valmistelua. 

Mikäli hallitus yllä esiin tuoduista varsin painavista perusteista huolimatta päättää kuitenkin esittää eduskunnalle kuljetusyritysten määräaikaisen polttoainetuen jakamista myös työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn kustannuksiin, esittää SKAL seuraavat vaatimukset ehdotuksen muuttamiseksi:

Tukitasot tulee säätää siten, että polttoöljylle myönnettävä tukitaso ei ylitä kuljetusyrityksille myönnettävän tuen prosentuaalista tasoa. Tässä tulee ottaa huomioon lausunnossa edellä esiin tuotu virhe polttoöljyn hintatiedoissa. Kuljetusyrityksille säädetty tukitaso tulee nostaa viidestä prosentista selkeästi ylöspäin vastaamaan alkuperäistä tarkoitusta ja tukisummaa. Kuorma- ja pakettiautojen lisälaitteissa käytettävä polttoöljy tulee saattaa polttoöljytuen piiriin. Polttoöljyä käytetään esimerkiksi kuorma-autojen kylmäkoneiden voimanlähteenä.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ryAnssi Kujala      Petri Murtotoimitusjohtaja  johtaja, asiantuntijapalvelut