Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta HE 186/2018 vp. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Esitysluonnos sisältää ehdotukset sähköisen ajokorttisovelluksen käyttöönottamiseksi ajo-oikeuden osoittamisessa sekä Färsaarilla ja Grönlannissa myönnettyjen ajokorttien hyväksymiseksi täällä ajamiseen 61 §:ssä säädetyin edellytyksin. SKAL kannattaa ehdotusta, että ajokortin ohella ajo-oikeus olisi liikennevalvonnassa osoitettavissa myös sähköisesti. SKAL pitää tärkeänä, että mikäli ajo-oikeuden osoittaminen sovelluksella ei liikennevalvonnassa jostain syystä onnistuisi eikä perinteinen ajokorttiakaan olisi mukana, poliisi voisi edelleen sallia ajon jatkuvan.   SKAL pitää hyvänä myös sitä, että ajokortissa näkyvät kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyyttä koskevat tiedot voi liikennevalvonnassa osoittaa sähköisesti. SKAL:lla ei ole huomautettavaa Färsaarilla ja Grönlannissa annettujen ajokorttien tunnustamiseen ehdotettujen muutosten suhteen.   Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen         Ari Herralatoimitusjohtaja       johtava asiantuntija