Lausunto Euroopan komission ehdotuksesta koskien todistusten, lupien ja valtuutuksien voimassaoloa sekä määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä

Lausuntopyyntö 1.2.2021 E 167/2020 vp Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityisistä väliaikaisista toimenpiteistä Covid-19-pandemian johdosta koskien eräiden todistusten, lupien ja valtuutuksien voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä osassa liikennealan lainsäädännössä, asetusta (EU) 2020/698 seuraaville viiteajoille (COM(2021) 25 final) Eduskunnan liikenne-. ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityisistä väliaikaisista toimenpiteistä Covid-19-pandemian johdosta koskien eräiden todistusten, lupien ja valtuutuksien voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä osassa liikennealan lainsäädännössä, asetusta (EU) 2020/698 seuraaville viiteajoille (COM(2021) 25 final) (ns. Omnibus II-asetusehdotus), E 167/2020 vp. Valiokunta on pyytänyt kirjallista asiantuntijalausuntoa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:ltä, joka esittää lausuntonaan seuraavaa. Ehdotus koskee tie-, raide- ja sisävesiliikennettä sekä merenkulun turvallisuutta. Ehdotuksella helpotettaisiin väliaikaisesti eräiden todistusten, lupien ja valtuutuksien voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä liikennealan edellä mainittujen osa-alueiden lainsäädännössä. SKAL pitää Omnibus II -asetuksen tieliikenteen ehdotuksia hyvinä ja kannattaa niitä sekä E-kirjelmään kirjattuja niitä koskevia Suomen kantoja. Ajokortteihin ja erityisesti kuljettajien ammattipätevyyksiin kohdistuvat väliaikaiset joustot ovat Covid-19 pandemiatilanteessa edelleen tarpeen ja niillä varmistettaisiin tärkeät tavarakuljetukset turvaamalla kuljettajien työn jatkuvuutta. Suurimpaan osaan tieliikenteen ehdotuksia liittyy ns. opt out -oikeus eli mahdollisuus olla kansallisesti soveltamatta asetusta seuraavilta osin: 2 artikla (ammattipätevyysdirektiivin jatkokoulutus ja ammattipätevyyskortti/merkintä ajokortissa)3 artikla (ajokortti)5 artikla (katsastus)7-8 artiklat (liikennelupa)  SKAL pitää tärkeänä, että ehdotuksiin liittyy opt-out oikeus. Samoin SKAL pitää myös ehdotusten nopeaa etenemistä tärkeänä, ettei olla epävarmassa tilantees-sa joustojen toteutumisen suhteen. Lisäksi SKAL ehdottaa, että Suomi esittäisi määräaikaista muutosta kuorma- ja linja-autonkuljettajia koskevaan ammattipätevyysdirektiiviin 2003/59/EY verkko-opetusta koskevan enimmäistuntirajoituksen (12 h jatkokoulutuksessa) määräaikaiseksi poistamiseksi. Sillä helpotettaisiin jatkokoulutusten suorittamista myös nykyisten poikkeuksellisten olojen aikana ja samalla pienennetäisiin jatkokoulutusten järjestämiseen ja suorittamiseen määräajan lopussa kasaantuvaa painetta. SKAL myös esittää jo nyt, että asetukseen liittyvä kansallinen lainsäädäntö toteutetaan samassa muodossa kuin Omnibus I asetuksen osalta viime vuoden keväällä. Tämä tarkoittaa sitä, että tieliikenteen osalta toteutetaan kaikki joustot määräaikaiskatsastuksia lukuun ottamatta. Lisäksi tulee tehdä viime kevään tapaan väliaikainen muutos ajokorttilain 112 §:n 3 momentin mukaisten 70 ikävuoteen asti säilyvien kuorma- tai linja-auton ajo-oikeuksien voimassa pysyttämiseksi vaadittavien lääkärintodistusten osalta.   Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen       Ari Herralatoimitusjohtaja     edunvalvontajohtaja