Lausunto esityksestä lisätä lakiin kaasukäyttöisen raskaan kuorma-auton hankintatukea koskevat säännökset

Lausuntopyyntö VN/18408/2020 19.8.2020 Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muun-tamisen tuesta annetun lain muuttamisesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Esityksessä ehdotetaan lakiin lisättäväksi kaasukäyttöisen raskaan kuorma-auton hankintatukea koskevat säännökset. Tukea myönnettäisiin uuden kaasukäyttöisen kuorma-auton ostoa tai leasingia varten.  SKAL pitää hyvänä, että valtio huomioi kuljetusalan esittämällä hankintatukea kaasukäyttöisille kuorma-autoille. Samalla SKAL esittää joitakin huomioita ehdotukseen. Ehdotuksen mukaan tukea myönnettäisiin 5 000 euroa paineistettua kaasua käyttövoimana käyttävän ja 12 000 euroa nesteytettyä kaasua käyttövoimana käyttävän, kokonaismassaltaan yli 16 000 kg:n, kuorma-auton hankintaa tai pitkäai-kaisvuokrausta varten. SKAL esittää, että hankintatuki olisi 12 000 euroa molemmille, sekä paineistettua, että nesteytettyä kaasua käyttäville kuorma-autoille. Esityksen mukaan laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä joulukuuta 2020 ja olemaan voimassa 31. päivänä joulukuuta 2021. Esityksen taloudellisia vaikutuksia koskevassa kohdassa viitataan COVID-19 pandemiasta johtuvan heikon taloussuhdanteen todennäköisesti vaikuttavan vähentävästi uusien ajoneuvojen käyttöönottoon. SKAL esittääkin tämän vuoksi, että lain voimassaoloaikaa pidennettäisiin 31.12.2023 saakka, jotta tuen hyödyntämiseen annettaisiin riittävästi aikaa. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen                Ari Herralatoimitusjohtaja              edunvalvontajohtaja