Lausunto erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot määräysluonnoksesta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot -määräysluonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. 

Yleistä

SKAL pitää hyvänä, että määräystä ehdotetaan korjattavaksi ja tarkennettavaksi ja katsoo, että muutokset ovat pääsääntöisesti tarpeellisia, mutta esittää kuitenkin luonnokseen joitakin muutoksia. 

Erikoiskuljetuksessa sallittu erikoiskuljetusajoneuvo tai erikoiskuljetusyhdistelmä

Kohdassa 2.2.1 määritellään kuorman kuljettamiseen tarkoitetut erikoiskuljetusajoneuvot. SKAL katsoo, että kohdassa 8 on turha rajata määritelmää vain N3 luokkaan, vaan sisällyttää kohtaan kaikki vaurioituneen ajoneuvon kuljettamiseen rakennetut hinausautot. SKAL pitää hyvänä, että veneen kuljettamiseen rakennetun ajoneuvon määritelmä on tästä poistettu. SKAL katsoo, että ajoneuvojen käytöstä tiellä annetussa asetuksessa (1257/1992) säädettyjen tiellä yleisesti sallittujen mittojen ja massojen kasvattamisen vuoksi erikoiskuljetusajoneuvon tai erikoiskuljetusyhdistelmän hyväksymisen on oltava mahdollista, vaikka tieliikenteessä yleisesti käytetyt mitat eivät ylity, mikäli erikoiskuljetusajoneuvo ei täytä uusille mitoille asetettuja varusteluvaatimuksia.  

Erikoiskuljetusajoneuvon ja erikoiskuljetusyhdistelmän liikennekäyttöön hyväksymisen edellytykset

Kohdissa 3.2.1 ja 3.3.5 määritellään kääntymistä koskevia vaatimuksia ja todetaan, että jos ajoneuvo ei täytä kääntyvyysvaatimusta, ajoneuvo voidaan hyväksyä ehdolla, että sen käyttäminen tiellä edellyttää varoitusauton käyttämistä. SKAL katsoo, että varoitusajoneuvovaatimus tulee edellyttää ulkomaisilta ajoneuvoilta etukäteen.  Vetävän ajoneuvon moottoritehon ja yhdistelmän massan suhdetta erikoiskuljetuksessa koskevaan kohtaan 3.3.2 tulee lisätä poikkeus, että ei koske momentinmuuntimella varustettuja ajoneuvoja.  

Kuormaus ja kuorman varmistaminen

Määräyksen kohdassa 4.5.1 määrätään useamman jakamattoman esineen kuljettamisesta samalla ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä. Perustelumuistion mukaan määräyksen tekstimuotoiluja muutetaan, koska tulkinnassa on ilmennyt epäselvyyttä siitä, saako samassa kuljetuksessa ylittää eri esineillä eri mittoja esimerkiksi niin, että kuljettaa samassa kuljetuksessa yhtä ylileveää ja yhtä ylipitkää esinettä. Tämä on tarkoituksella sallittu silloin, kun esineiden samanaikaisella kuljetuksella ei lisätä minkään mitan ylittymistä. SKAL katsoo, että myös muutettu tekstimuotoilu ja perustelu jättävät tulkinnan epäselväksi. SKAL esittää, että yhden jakamattoman esineen lisäksi samaan ajoneuvoon ei saa kuormata muuta kuin jakamattomia esineitä, jotka ylittävät vain saman mitan kuin alkuperäinen jakamaton esine. SKAL ehdottaa, että kohdan teksti kirjoitetaan kokonaan uudestaan.  

Erikoiskuljetuksen merkitseminen

Kohdassa 5.2.3 määrätään erikoiskuljetuksen merkitsemisessä käytettävän tunnuskilven vaatimuksista. Perustelumuistiossa todetaan, että on mm. esitetty toiveita saada käyttää myös eteenpäin suunnattuna tunnuskilpiä, jotka heijastavat punaista valoa, mutta edelleen todetaan, että punaisen valon heijastamista eteenpäin ei sallita jatkossakaan.  SKAL katsoo, että koska Euroopan komission vuonna 2007 hyväksymässä EU-ohjekirjassa ”Parhaat erikoiskuljetuskäytännöt Euroopassa (European Best Practice Guidelines for Abnormal Road Transports, EU-ohjekirja)” suositellaan punaisen raidan heijastavuutta myös eteenpäin, se tulisi sallia myös Suomessa. Jollei asiaa itsessään voi mainita määräyksessä, tulisi siihen ottaa vaihtoehdoksi suora viittaus em. ohjekirjaan hyväksymällä mahdolliseksi kilpivaatimukseksi EU-ohjekirjan mukaiset tunnuskilvet. Lisäksi tulisi käynnistää hanke tieliikennelain 38 §:n muuttamiseksi siten, että punaista eteenpäin heijastava laite on kielletty, jollei siitä erikseen toisin säädetä. 

Vaatimukset varoitusautolle, EKL-autolle ja niiden varusteille

Kohdassa 6.1 määrätään varoitusauton yleisistä vaatimuksista. SKAL katsoo, että pelkkä signaalivalo vilkkuvalojen sijasta ei riitä, vaan se voidaan sallia vain vilkkuvalojen lisänä. SKAL myös esittää, että varoitusautoon saisi kytkeä liikenteenohjausvaunun lisäksi työtehtävistä riippuen myös törmäysvaunun, josta on hyviä kokemuksia tienhoitotehtävistä.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen           Ari Herralatoimitusjohtaja         johtava asiantuntija