Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja toimivaltaisten viranomaisten työnjaosta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja toimivaltaisten viranomaisten työnjaosta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut ehdotukseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Esityksessä ehdotetaan uutta valtioneuvoston asetusta tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta. SKAL pitää hyvänä, että ehdotuksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto toimisi kansallisen valvontastrategian täytäntöönpanon koordinaattorina ja vastaisi yritysten riskiluokitusjärjestelmästä. SKAL kuitenkin toteaa, että asetuksessa tulisi selkeästi myös edellyttää Liikenne- ja viestintävirastoa laatimaan valvontastrategia ja valvomaan sen toteuttamista. Ehdotuksen perustelumuistiossa viitataan myös kabotaasiliikenteen ja kuljetuksen tilaajan tai aikataulun laatijan vastuun valvontaan yritystarkastusten yhteydessä. SKAL edellyttää, että nämä kirjataan myös itse asetuksen pykälätekstiin. Lisäksi SKAL toteaa, että kun viranomaisille, erityisesti Liikenne- ja viestintävirastolle annetaan uusia tehtäviä ja vastuita, tulee myös varmistaa niiden toteuttamiseen riittävät resurssit. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Anssi Kujala                              Ari Herralatoimitusjohtaja                          edunvalvontajohtaja