Lausunto Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista

Lausuntopyyntö VN/10633/2020 3.6.2020

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista. Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän laatimaan suunnitelman toimenpiteistä, joilla Covid-19-pandemian aikainen digitalisaatiokehitys vakiinnutetaan. Työryhmän toimikausi on 30.9.2020 saakka, ja nyt on lausuttavana työryhmän väliraportti. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut väliraporttiin ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Väliraportissa todetaan, että liikennejärjestelmän toiminta perustuu fyysiseen ja digitaaliseen infrastruktuuriin, erilaisiin tietopalveluihin, digitaalisiin alustoihin ja tietorajapintoihin sekä näitä hyödyntäviin liikkumisen palveluihin. Väliraportin mukaan logistiikassa digitalisaatio mahdollistaa kansainvälisten toimitusketjujen kehittämisen, toiminnan ketteryyden ja tiedon läpinäkyvyyden sekä toimitusten reaaliaikaisen seurannan. SKAL:n näkemyksen mukaan digitalisaatiota hyödynnetään logistiikassa asia-kaskohtaisesti ja kuljetusketjujen sisällä. Eri liikennemuotojen osalta tarvitaan sähköisten rahtikirjojen tietosisällön harmonisointia vähintään EU-tasolla, mieluummin jopa maailmanlaajuisesti.  Etenkin maanteiden tavaraliikenteessä on kuitenkin olennaista huomioida myös yksityisyydensuojaan ja liikesalaisuuksiin liittyvät kysymykset. Tiedon jakamisen osalta on tarpeen korostaa rahtitietojen yrityssalaista luonnetta. Väliraportin mukaan logistiikassa ja tavarakuljetuksissa sähköisten rahtikirjojen käyttöönotto on nopeutunut ja laajentunut koronaepidemian aikana. SKAL toteaa, että samalla on huomattu maanteiden tavaraliikenteen tärkeä asema yhteiskunnan eri toimintojen ja huoltovarmuuden ylläpidossa Digitalisaatiolla on merkittävä potentiaali edistää tiestön kunnossapidon suunnittelua ja toteutusta. SKAL katsoo, että digitalisaatio luo mahdollisuuksia parantaa kunnossapitoa mm. tiestön talvihoidon osalta ja myös alemmalla tieverkolla keräämällä tietoa tieverkolla kulkevista ajoneuvoista reaaliaikaisesti  Ammattiliikenteen digitaalisesti tuottama tieto tien kunnosta tai liukkaudesta tulisi olla reaaliaikaisesti käytettävissä kunnossapidosta vastaavilla tahoilla ja tienkäyt-täjillä. Näin tietoa voitaisiin samanaikaisesti jakaa ja hyödyntää molempiin suuntiin. Nopea reagointi tiestön ongelmakohtiin edistää liikenteen toimintaedellytyksiä ja turvallisuutta. Väliraportissa arvioidaan digitalisaation avaavan uusia mahdollisuuksia demokratian järjestämiselle ja kansalaisten suoralle osallistumiselle päätöksentekoon. Haasteena on kuitenkin nähty hallinnon hitaus muuttaa vakiintuneita toimintata-pojaan ja uskallus hyödyntää sähköisiä osallistumis- ja kuulemispalveluita. SKAL:lla on positiivinen kokemus etäyhteyden käytöstä eduskunnan valiokuntakuulemisessa koronakriisin alkuvaiheista. Etäkuuleminen vähentää odottelua ja tehostaa ajankäyttöä kuulemistilaisuuksissa. SKAL suosittelee etäyhteyksien käytön lisäämistä kuulemistilaisuuksissa, Toisaalta SKAL myös toteaa, että sitä on käytettävä harkiten ja tarkoituksenmukaisuus muistaen. Etäkuulemisella ei kuitenkaan voi syrjäyttää fyysisiä kuulemistilaisuuksia.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen                  Ari Herralatoimitusjohtaja               edunvalvontajohtaja