Lausunto arviomuistiosta tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamista koskevan direktiivin (EU) 2019/1936 implementoinnista ja kansallisen lainsäädännön muutostarpeista

 Lausuntopyyntö VN/14172/2020 9.6.2020 Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa arviomuistiosta tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamista koskevan direktiivin (EU) 2019/1936 implementoinnista ja kansallisen lainsäädännön muutostarpeista. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut arviomuistioon ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Arviomuistion tarkoituksena on ollut muodostaa käsitys uuden tieturvallisuusdirektiivin aiheuttamista lainsäädännön muutostarpeista. Arviomuistiossa käsitellään lainsäädännönmuutostarpeita, jotka koskevat tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamista koskevan direktiivin (EU) 2019/1936 implementointia, sekä muita vähäisiä muutostarpeita lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005).  Tieturvallisuusdirektiivissä säädetään muun muassa tieturvallisuusvaikutusten arvioinneista, tiehankkeiden turvallisuusauditoinneista, tieverkon turvallisuustarkastuksiin liittyvistä menettelyistä ja tieosuuksien luokittelusta niiden onnettomuusalttiuden ja parantamismahdollisuuksien mukaan. Direktiivin muutokset koskevat erityisesti sen soveltamisalaa ja turvallisuuden hallintamenettelyiden seurantaa. Lisäksi direktiivin nojalla tehtävä luokittelu korvataan uudella koko verkon laajuisella arvioinnilla.  Direktiivin muutoksella on tarkoitus mm. laajentaa sen soveltamisalaa. Arviomuistiossa on esitelty vaihtoehtoja siitä, miten laajasti ja millä perustein direktiivin soveltamisalasta tulisi Suomen lainsäädännössä säätää. SKAL katsoo, että soveltamisalasta tulisi säätää laajasti, jotta direktiivin tavoite toteutuisi.  SKAL pitää tarpeellisena, että arviomuistion mukaisesti soveltamisalaa määritettäessä tulee ottaa huomioon sääntelyn johdonmukaisuus ja varmistaa pääväyläasetuksessa esitetyn maanteiden palvelutason määrittelyn yhteensopivuus uuden tieturvallisuusdirektiivin soveltamisalan ja direktiivin asettamien uusien vaatimusten kanssa. Lisäksi soveltamisalan määrittämisessä on huomioitava ja selvitettävä säädösmuutoksista aiheutuvat kustannukset ja tehtävä niihin liittyvät vaikutusarvioinnit kattavasti.  Direktiivimuutoksen mukaisesti suojattomat tienkäyttäjät on otettava järjestelmällisesti huomioon. SKAL pitää tätä tarpeellisena, mutta muistuttaa, että raskaan kaluston tarpeita ei silti saa jatkossakaan unohtaa. SKAL pitää tärkeänä huolehtia siitä, että nykyisen kokoiset ajoneuvot ja yhdistelmät voivat liikkua turvallisesti ja taloudellisesti tieverkolla.  Kuten arviomuistiossa todetaan, maantielaissa tulee huomioida toteutetun virasto-uudistuksen myötä virastojen nykyiset roolit ja niiden kautta vastuiden selkeä jakautuminen virastojen välillä. SKAL pitää tärkeänä, että virastojen tehtäväjaot ovat selkeät ja liikenne- ja viestintäviraston rooli tienpidon valvontaviranomaisena toimii aidosti suhteessa väylävirastoon ja ELY-keskuksiin.  SKAL katsoo, että liikenne- ja viestintäviraston tulee antaa tarkempi määräys direktiivin mukaisista menettelyistä. Tähän liittyvästä määräyksenantovaltuudesta tulee säätää maantielaissa velvoittavana, eikä ehdollisena vain tarvittaessa annettavana. Tämä on tärkeää jo siitäkin syystä, että nykyinen määräys on annettu vuonna 2012 Liikenneviraston toimesta ja tämän jälkeen virastojen roolit ja tehtävät on uudistettu. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen                           Ari Herrala toimitusjohtaja                         johtava asiantuntija