Lausunto arviomuistiosta postilain muutoksista

Lausuntopyyntö VN/21366/2020 19.1.2021

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa arviomuistiosta postilain muutoksista. Valtioneuvoston kanslia asettaman ministeriöiden välisen työryhmän johtopäätösten sekä liikenne- ja viestintäministeriön virkamiesvalmistelun pohjalta on laadittu arviomuistio postilain mahdollisista muutoksista, joka on nyt lausuttavana. Arviomuistion tarkoituksena on esitellä säädöshankkeen sisältöä ja etenemistä sekä pyytää sidosryhmien näkemyksiä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut arviomuistioon ja esittää lausuntonaan seuraavaa. SKAL pitää tärkeänä, että yrittäjyyden tasavertaiset ja kilpailukykyiset toimintamah-dollisuudet turvataan tulevaisuudessa joka puolella maatamme postin jakeluun liittyen. Siihen kokonaisuuteen liittyy toimiva ja luotettava postin perillemeno luvatussa ajassa, ja myös tasapuolinen mahdollisuus olla mukana postin ja pakettien jakelussa joko alihankkijana tai itsenäisenä toimijana. Arviomuistiossa on pohdittu mahdollista tietojen laajempaa avaamista posti- ja jakelumarkkinoilla, josta käytiin keskustelua myös liikennepalvelulain kolmannen vai-heen valmistelun yhteydessä syksyllä 2018.SKAL toteaa, että on olennaista huomioida yksityisyydensuojaan ja liikesalaisuuksiin liittyvät kysymykset. Tiedon jakamisen osalta on tarpeen korostaa kuljetustietojen yrityssalaista luonnetta. SKAL yhtyy tältä osin arviomuistiossa esitettyyn ministeriön arvioon, että postilakiin ei tule esittää muutoksia datan avaamisen tai palvelujen yhdistämisen osalta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen       Ari Herralatoimitusjohtaja     edunvalvontajohtaja