Lausunto arviomuistiosta ilman kuljettajaa vuokrattujen tavaraliikenteen ajoneuvojen käytöstä annetun muutosdirektiivin kansallisesta toteutuksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa arviomuistiosta ilman kuljettajaa vuokrattujen tavaraliikenteen ajoneuvojen käytöstä annetun muutosdirektiivin kansallisesta toteutuksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut muistioon ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Alkuperäinen ehdotus on peräisin jo vuodelta 2017 osana EU:n tieliikenteen liikkuvuuspakettia, josta se myöhemmin irrotettiin omaksi erilliseksi ehdotukseksi. Lopullinen muutosdirektiivi on annettu 6.4.2022 ja se on saatettava voimaan kansallisella lainsäädännöllä 6.8.2023 mennessä. Muutoksen myötä muista jäsenmaista vuokrattuja ajoneuvoja saa käyttää luvanvaraisessa tavaraliikenteessä myös kotimaan liikenteessä tietyin rajoituksin.

Arviomuistiossa on esitelty direktiivin sisältöä ja mahdollisia kansallisia rajoituksia ja vaatimuksia. Jäsenvaltio voi rajoittaa ilman kuljettajaa ulkomailta vuokratun ajoneuvon käyttöä jäsenvaltioiden välisessä tavaraliikenteessä omien liikenteenharjoittajien osalta niin, että kyseisen ajoneuvon käyttö tulee kuitenkin sallia vähintään kahden peräkkäisen kuukauden ajan kalenterivuodessa. Jäsenvaltio voi myös vaatia toisesta jäsenvaltiosta vuokratun tavaraliikenteen ajoneuvon rekisteröintiä kansallisten sääntöjen mukaisesti 30 peräkkäisen päivän käytön jälkeen. Lisäksi jäsenvaltio voi asettaa rajoituksia liikenteenharjoittajien toisesta jäsenvaltiosta vuokrattujen tavaraliikenteen ajoneuvojen määrälle omalla alueellaan, kuitenkin niin, että sallittujen ajoneuvojen vähimmäismäärä on vähintään 25 prosenttia tavaraliikenteen ajoneuvokannasta.

Arviomuistion mukaan Suomi tulisi sallimaan toiseen jäsenvaltioon vuokratun tavaraliikenteen ajoneuvon käytön kahden perättäisen kuukauden ajan kalenterivuodessa, eli ottaisi rajoitteen käyttöön. SKAL esitti jo 2017 lausunnossaan 4 kuukauden sallitun enimmäiskäyttöajan lyhentämistä ja pitää siten käytön rajaamista kahteen peräkkäiseen kuukauteen kalenterivuodessa hyvänä. SKAL kuitenkin katsoo, että säädöksen tulee olla riittävän selkeä tulkinnan ja valvonnan varmistamiseksi.

Arviomuistion mukaan Suomi ei vaatisi toisesta jäsenvaltiosta vuokratun tavaraliikenteen ajoneuvon rekisteröintiä sen kansallisten rekisteröintisääntöjen mukaisesti vähintään 30 päivän kuluttua. SKAL edellyttää, että tämä vaatimus tulee ottaa Suomessa käyttöön.

SKAL myös toteaa, että sekä Suomesta, että jostain toisesta jäsenvaltiosta vuokrattuja ajoneuvoja tulee koskea samanlaiset rekisteröintivaatimukset. Liikennepalvelulain mukaisesti kotimaasta vuokrattavan ajoneuvon haltijaksi tulee merkitä autoa käyttävä kuljetusyritys, jos kyse on luvanvaraisesta liikenteestä. Merkintävaatimus koskee myös lyhyitä alle kuukauden mittaisia vuokrausjaksoja. Haltijamerkintävaatimusta tulisi vaatia samoin edellytyksin myös ulkomailta vuokrattavilta ajoneuvoilta, jotta ulkomaisen kaluston vuokraaminen ei muodostuisi hallinnollisesti kevyemmäksi kuin auton vuokraaminen kotimaan markkinasta.

Mikäli ulkomailta vuokrattujen ajoneuvojen osalta sallitaan arviomuistion mukainen menettelytapa, jossa liikenteenharjoittaja ilmoittaa itse luvanvaraiseen liikenteeseen käyttämiensä ulkomaisten ajoneuvojen rekisteritunnukset Liikenne- ja viestintävirastoon, vastaava rekisterimerkintävaatimuksia kevyempi menettely tulisi sallia myös kotimaasta vuokrattavien kuorma-autojen rekisteritietojen ilmoittamiseen.

SKAL kannattaa sitä, että vuokrattujen ajoneuvojen lukumäärää rajoitetaan enintään 25 prosenttiin ajoneuvokannasta. SKAL lisäksi toteaa, että mikäli ulkomailta vuokrattujen ajoneuvojen käyttö sallitaan myös omaan lukuun tehtävissä kuljetuksissa, luvanvaraista liikennettä vastaavat rajoitukset tulee niillekin tällöin ottaa käyttöön.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Anssi Kujala                                  Ari Herralatoimitusjohtaja                               edunvalvontajohtaja