Lausunto ajoneuvoyhdistelmien teknisiä vaatimuksia koskevasta määräysluonnoksesta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa ajoneuvoyhdistelmien teknisiä vaatimuksia koskevasta määräysluonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Määräyksen antaminen liittyy liikenne- ja viestintäministeriön hankkeeseen (LVM/145/03/2018), jonka tarkoituksena on kehittää raskaan kaluston mittoja ja massoja. Kuten määräysluonnoksen perusteluissa todetaan, hankkeessa suunnitellulla asetusmuutoksella on merkittävät vaikutukset kuljetusyritysten ja raskaiden ajoneuvojen valmistajien toimintaan. Vaikka perusteluissa on todettu myös, että Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen vaikutukset kokonaisuudelle ovat varsin pienet, pitää SKAL määräystä tarpeellisena osana merkittävää kokonaisuutta. Määräyksessä annetaan hyväksyttävät laskentakaavat, jolla voidaan selvittää stabiliteetti ja sisäsäde kääntyvyysvaatimuksen mukaisessa 120 asteen käännöksessä. Kaluston yhteensopivuus ja ristiin kytkettävyys ovat hyvin tärkeitä kuljetusyrityksen joustavan toiminnan kannalta ja siksi on tärkeää, että määräyksessä annettavilla laskentakaavoilla ja niiden pohjalta tehtävillä työkaluilla pystyy helposti selvittämään, mitkä ajoneuvot sopivat yhteen. SKAL katsoo, että määräysluonnoksen kohdissa 3.5 ja 4 mainittu ”hyväksytty asiantuntija” tulee määritellä tai muuten täsmentää, mitä termillä tarkoitetaan. SKAL:n saaman tiedon mukaan hyväksytyllä asiantuntijalla on tässä tarkoitettu ajoneuvolain 48 §:n mukaista Hyväksyttyä asiantuntijaa. Näin ollen määrittelyn sijasta voidaan määräyksen edellä mainituissa kohdissa myös viitata kyseiseen ajoneuvolain pykälään. SKAL toivoo, että määräyksen jatkovalmistelun yhteydessä ja myöhemmin soveltamisvaiheessa voidaan yhdessä käydä keskustelua määräyksen perusteluista, sisällöstä ja soveltamisesta.   Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen         Ari Herralatoimitusjohtaja       johtava asiantuntija