Lausunto ajankohtaisselonteosta turvallisuusympäristön muutoksesta

Liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta (HE 166/2021 vp). Valiokunta on pyytänyt kirjallista asiantuntijalausuntoa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:ltä, joka esittää lausuntonaan seuraavaa. Suomen ja Euroopan turvallisuus- ja toimintaympäristössä on tapahtunut perustavanlaatuinen muutos Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Selonteossa arvioidaan Venäjän hyökkäyksen aiheuttaman ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutosta ja sen vaikutuksia Suomelle. Samoin arvioidaan vaikutuksia sekä Suomen kokonaisvaltaista varautumista talouteen, kriisinsietokykyyn, huoltovarmuuteen, sisäiseen turvallisuuteen, kyberturvallisuuteen, hybridivaikuttamiseen ja kriittiseen infrastruktuuriin. SKAL haluaa kiinnittää huomiota myös erityisesti kuljetusten ja logistiikkaketjujen toimivuuteen muuttuneessa tilanteessa muutoinkin kuin kyberturvallisuuden näkökulmasta. On tärkeätä varmistaa myös fyysisten kuljetusten toimivuus kaikissa olosuhteissa. Kuten selonteossakin todetaan, yksi kriittisistä painopisteistä kriittisen infrastruktuurin toimintakyvyn turvaamisessa ovat toimivat logistiset palvelut ja verkostot. Kuljetusten toiminta- ja kilpailukyky on pidettävä jatkuvasti riittävässä kunnossa, jotta toiminta on turvattu myös poikkeuksellisissa olosuhteissa.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Anssi Kujala                 Ari Herralatoimitusjohtaja             edunvalvontajohtaja