Lausunnon antaminen jätehuoltomääräyksistä, Tampereen jätehuoltolautakunta

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry lausuu lämpimät kiitokset alueelliselle jätehuoltolautakunnalle mahdollisuudesta antaa lausunto jätehuoltomääräysten luonnoksesta.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toteaa lausunnossaan, että tehdyt muutokset jätehuoltomääräyksiin ovat pääsääntöisesti erittäin hyviä ja kannatettavia sekä jätehuoltomääräyksiä selventäviä.   Mustutamme vielä, että jätehuoltomääräyksien kirjauksiin vaikuttava uusi jätelaki hyväksytään eduskunnassa vasta kevään ja alkukesän aikana, joten olisi varsin toivottavaa, että uusien jätehuoltomääräysten käsittelyä siirrettäisiin siten, että niissä voitaisiin ottaa huomioon uuden jätelain kirjaukset.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lausunnossaan alueelliselle jätehuoltolautakunnalle jätehuoltomääräysten luonnokseen seuraavia tarkistuksia:  

14 § Asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Todennäköisesti uuteen jätelakiin kirjataan pakkausjätteiden keräysvelvoite 5 asunnon ja sitä suuremmille kiinteistöille vain yli 200 asukkaan taajamissa. Tämä rajaus tulisi tarkastaa uudesta hyväksyttävästä jätelaista ja se tulisi laittaa jätehuoltomääräyksiin.  Kirjaus tulisi olla yhtenevä jätelain kanssa. 

19 § Keräysvälinetyypit

 19 pykälän sivulla 19 olevan toisen kappaleen määräaika on poistettava: ”Edellä kuvatun lisäksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n järjestämässä kiinteistöittäisessä jätteenkeräyksessä sallitaan koneellisesti pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävät kannelliset kontit (pikakontit)31.12.2021 saakka.”  Pikakontit tulee jatkossakin olla sallittuja, koska niitä ei ole kielletty yleisillä määräyksillä.22 § Keräysvälineiden tyhjennysvälit Jätehuoltomääräysten luonnoksessa on määritelty sekajätteen ja biojätteen jäteastioiden tyhjennysväleiksi erittäin hyvin ja käytännönläheisesti riittävän pitkät tyhjennysvälit.    Jätehuoltomääräysten luonnoksessa on näiden osalta viisaasti harkittu, että velvollisuudet ilmoitusten ja anomusten tekemiseksi tulee minimoida turhan työn estämiseksi ja siksi on erittäin hyvä, että jätehuoltomääräysten luonnokseen on säädetty valmiiksi riittävän pitkät tyhjennysvälit.  Alueellinen jätehuoltolautakunta on juuri oikein harkinnut, että viranomaisen työpanosta tulee käyttää jätehuollon kannalta tärkeisiin asioihin, eikä vain kuormittaa sitä yksittäisten asukkaiden ilmoitusten ja anomusten käsittelyllä.  Tällä on positiivinen vaikutus jätteen lajittelulle ja uusiokäytölle, kun jäteastian tyhjennyksen voi mitoittaa todellisen tarpeen mukaiseksi.  Sekajäteastioiden tyhjennysväli jätehuoltomääräyksissä on säädetty maksimissaan 4 viikon välein tapahtuvaksi ja tyhjennystä voidaan pidentää 8 viikkoon saakka, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai biojäte kompostoidaan.  Tätä jälkimmäistä määräaikaa voitaisiin pidentää useasti käytettyyn 12 viikkoon tai jopa 16 viikkoon saakka Myös biojätteen kannustavan keräilyn aikaansaamiseksi on biojäteastian maksimi tyhjennysväliksi määritelty riittävän pitkät välit sekä kesällä (touko-syyskuu) 2 viikkoa, että talvella (loka-huhtikuu) 4 viikkoa.  Pyydämme huomioimaan, että keräysvälineenä (§ 22 taulukossa) sivulla 21 käyttämänne syväkeräys –sana on Molok Oy:n PRH:lla rekisteröimä tavaramerkki.  Suosittelemme sanan poistamista jätehuoltomääräyksistä korvausvaatimusten välttämiseksi.  Toisena vaihtoehtona on korvaavan sanan käyttäminen, kuten maanalainen keräyssäiliö tai maanalainen keräysastia. Vuoden 2015 heinäkuussa jäsenyrityksemme sai tämän syväkeräys –sanan käytöstä kiellon Molok Oy:ltä asianajajan välityksellä oikeustoimilla uhaten, kun yritys käytti verkkosivuillaan tätä sanaa. 

36 § Lietesäiliöiden tarkastaminen ja tyhjentäminen

 Lietesäiliöiden tyhjennysvälit on kirjattu jätehuoltomääräysten luonnoksessa käytännönläheisesti riittävän pitkiksi.  Pelkästään harmaavesilietteitä sisältävien saostussäiliöiden ja vastaavien säiliöiden jätevesiliete on määritelty eritäin hyvin poistettavaksi tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.  Kesämökkien osalta olisi voitava myös mustia jätevesiä sisältävät saostussäiliöt tyhjentää vähintään kahden tai jopa kolmen vuoden välein. 

Yhteenveto

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toivoo, että alueellinen jätehuoltolautakunta voisi huomioida nämä asiat päättäessään jätehuoltomääräyksistä.  SKAL ry toteaa, että alueellisen jätehuoltolautakunnan jätehuoltomääräykset on laadittu poikkeuksellisen hyvin ja tämän johdosta niissä oli erittäin vähän huomautettavaa ja muutostarpeita.  SKAL ry haluaa esittää tästä lämpimät kiitokset jätehuoltomääräysten valmistelijoille. Alueellisen jätehuoltolautakunnan tehtävänä on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut. Jätehuoltomääräyksillä on siinä tärkeä merkitys Kunnioittavasti Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen            Pekka Loukolatoimitusjohtaja          asiantuntija