Lausunnon antaminen jätehuoltomääräyksistä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toteaa lausunnossaan, että tehdyt muutokset jätehuoltomääräyksiin ovat pääsääntöisesti erittäin hyviä ja kannatettavia sekä jätehuoltomääräyksiä selventäviä.  On erittäin hyvä, että jätehuoltomääräyksiin lisätyt lietekaivojen tyhjentämisolosuhteisiin liittyvät ohjeet on laadittu yhteistyössä lietteenkuljetusyritysten kanssa.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lausunnossaan Päijät-Hämeen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnokseen seuraavia tarkistuksia:  9 § Kiinteistökohtaiseen jäteastiaan ja aluekeräyspisteisiin soveltumattomien jätteiden kerääminen ja vastaanotto- ja käsittelypaikat Vastaanottopaikoiksi on lisättävä myös ympäristöluvan omaavat muut yksiköt 9 §:n ensimmäiseen ja toiseen kappaleeseen seuraavasti: ”Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljettavaksi kiinteistökohtaisen jäteastian jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi aluekeräyspisteisiin, on toimitettava Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan  (lisäys: tai muihin ympäristöluvan omaaviin yksiköihin).”   ”Mikäli asuinkiinteistön haltija itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, lajitellut omatoimisen rakentamisen, purkamisen ja remontoinnin jätteet on toimitettava Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n jäteasemille tai jätekeskukseen (lisäys: tai muihin ympäristöluvan omaaviin yksiköihin).” Nämä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomat jätteet ovat yleensä suuria jäte-eriä, kuten rakennus- ja remontointijätteitä sekä esim. syksyn ja kevään haravointi- ja varastojen tyhjennys- yms. roskia.   Nämä jätteet on tähän saakka voinut toimittaa myös vaihtoehtoiseen vastaanottopaikkaan. 12 § Tyhjennysvälit Jäteastioiden tyhjennysväliksi (sivuilla 13) jätehuoltomääräyksissä on säädetty sekajätteen osalta maksimissaan 2 viikon välein tapahtuvaksi.  Sekajäteastian tyhjennystä voidaan pidentää 16 viikkoon saakka, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai biojäte kompostoidaan Biojätteen kompostoinnista todetaan jätehuoltomääräyksissä kohdassa kompostointi (13 § sivulla 14) seuraavasti: ”Biojätteen kompostoinnista on ilmoitettava kirjallisesti Päijät-Hämeen jätelautakunnalle. Ilmoituksesta on selvittävä kiinteistön osoite, asukkaan nimi ja yhteystiedot.” Tästä liian lyhyestä sekajätteen 2 viikon tyhjennysvälistä muodostuu turhaa byrokratiaa ja suuria ongelmia haja-asutusalueella ja erityisesti vähän jätettä tuottavilla mökeillä.  Useilla alueilla jäteastian maksimi tyhjennysväliksi on valmiiksi säädetty jätehuoltomääräyksissä 12-16 viikkoon.  Toivomme, että tähän laitetaan pitempi tyhjennysväli.   Velvollisuudet ilmoitusten ja anomusten tekemiseksi tulee minimoida turhan työn estämiseksi ja siksi on säädettävä valmiiksi riittävän pitkät tyhjennysvälit.  Viranomaisen työpanosta tulee käyttää jätehuollon kannalta tärkeisiin asioihin, eikä vain kuormittaa sitä yksittäisten asukkaiden ilmoitusten ja anomusten käsittelyllä.  25 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen Jätteenkuljetusrekisterin osalta mainitaan jätehuoltomääräyksissä seuraavasti (sivun 20 ensimmäinen kappale): ” Tiedot on toimitettava tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa.  Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja..”   Tämä kohta tulisi poistaa jätehuoltomääräyksistä tai muuttaa niin, että tiedot on toimitettava ensisijaisesti sähköisesti muokattavassa muodossa.  Tällaista vain sähköisen asioinnin velvoitetta ei viranomainen voi antaa ainoaksi asiointimuodoksi.  Sähköistä asiointia voidaan toivoa, muttei vaatia ainoana asiointitapana.  Tätä edellyttävät yleiset viranomaiselta vaaditut toimintaperiaatteet.   Viranomainen ei voi päätöksillään velvoittaa asiakasta vain sähköisen palvelun käyttöön.  Osa sako- ja umpikaivolietteiden parissa toimivista yrityksistä on hyvin pieniä yrityksiä.  Osalla näistä yrityksistä ei ole käytössä vaativimpia ohjelmistoja sähköiseen raportointiin.  Viranomainen ei voi laatia sellaisia velvoitteita sähköisen asiointiin, jotta yritys ei voi lain mukaisia velvoitteitaan hoitaa vaihtoehtoisella tavalla.  Verottaja, Kela, työvoimaviranomaiset ja muiden viranomaisten tulee tarjota mahdollisen sähköisen asioinnin vaihtoehdoksi aina myös vaihtoehtoinen asiointimuoto.  Näin tulee menetellä myös jätehuoltoviranomaisena toimivan jätelautakunnan.  Olisi kohtuutonta, jos yritys joutuisi lopettamaan toiminnan vain jätelautakunnan vaatiman sähköisen asioinnin takia. Laki sähköisestä asioinnista hallinnossa (1318/99) tuli voimaan 1.1.2000 ja se asettaa oikeudelliset perusvaatimukset sähköiselle asioinnille. Tarkoituksena on ollut parantaa ja helpottaa asioinnin sujuvuutta hallinnossa. Sähköinen asiointi on kuitenkin vain uusi vaihtoehto perinteisille asiointitavoille. Lain mukaan mahdollisuus suulliseen ja kirjalliseen asiointiin on edelleen säilyttävä.  Myös apulaisoikeusasiamies (AOA Sakslinin päätös 4653/2014) on 28.1.2016 antamassaan päätöksessään velvoittanut, että hyvä hallintotapa edellyttää sähköisen asioinnin rinnalle myös vaihtoehtoisia asiointimuotoja. 28 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi Velvoitetta tyhjentää poikkeuksetta kaikki sakokaivot vähintään kerran vuodessa on lakimuutoksella väljennetty 3.4.2017.  Päijät-Hämeen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksessa velvoitetaan edelleen sakokaivojen tyhjennykseen kerran vuodessa (sivulla 21 § 28 ensimmäinen kappale).  Esimerkiksi Lakeuden Etappi Oy:n alueella Lakeuden jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin hyväksyttiin jo lähes pari vuotta lakimuutosta aikaisemmin 19.8.2015 anomuksesta seuraava väljennys: vakituisten asuntojen harmaavesijärjestelmillä asumislietteiden tyhjennysväli on 24 kuukautta sekä pienellä käytöllä olevien vapaa-ajan asuntojen asumislietteiden tyhjennysväli on 24 kuukautta kiinteistöillä, joilla on vesikäymälä ja jopa 36 kuukautta kiinteistöillä, joilla on vain harmaavesijärjestelmä.  Tällaiset muutokset jätehuoltomääräyksiin vastaavat todellista tyhjennystarvetta.   Lietteiden vastaanottopaikasta on jätehuoltomääräyksissä mainittu seuraavasti (28 § viimeinen kappale): ”Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet on toimitettava Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin tai käsiteltävä 29 pykälän mukaisesti.” Jätevesilietteiden käsittelyä hoitavat etupäässä kuntien jätevedenpuhdistamot.  Jätteen vastaanottopaikan määrääminen tulee olla jätelautakunnan tehtävänä ja ne on toimitettava jätelautakunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan, eikä Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.  Kohdan pykäläviittaus tulee ilmeisesti olla 30 §. 31 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto Jätehuoltomääräysten luonnoksissa todetaan (31 § viimeinen kappale), että ”Yli 500 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja esitettävä se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.”  Tämä kohta tulee poistaa jätehuoltomääräyksistä tai korottaa henkilömäärä 5000 henkeen.  500 henkilön tilaisuuksia järjestetään alueella todella paljon.  Useat juhlasaleissa pidettävät tilaisuudet ja pienet urheilutilaisuudetkin ylittävät tämän yleisörajan.  Näiden jätehuolto järjestyy normaalin jätehuollon yhteydessä ja jätehuoltosuunnitelman tekeminen ympäristöviranomaiselle näistä tilaisuuksista on turhaa byrokratiaa.  Yhteenveto Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toivoo, että Päijät-Hämeen jätelautakunta voisi huomioida nämä asiat päättäessään jätehuoltomääräyksistä.  Päijät-Hämeen jätelautakunnan tehtävänä, on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut. Jätehuoltomääräyksillä on siinä tärkeä merkitys  Kunnioittavasti Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry   Iiro Lehtonen         Pekka Loukolatoimitusjohtaja       asiantuntija