Lakiesitys maanteiden liikenneturvallisuuden arvioinnista eduskunnalle

Hallitus antoi eduskunnalle 23. syyskuuta 2021 lakiesityksen, jolla pannaan kansallisesti täytäntöön uudistettu tieturvallisuusdirektiivi. Tavoitteena on laajentaa tieturvallisuuden seurantaa, mikä vähentää tieliikenteen kuolonuhrien ja vakavien onnettomuuksien määrää.

Keskeinen muutos on se, että lain soveltamisala laajenee ja yhä suurempi osa väylistä on systemaattisen seurannan piirissä. Nykyisin sääntely koskee Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) teitä, joiden pituus Suomessa on 5 199 kilometriä. Jatkossa säännökset koskivat Suomessa myös kansallisen pääväyläasetuksen mukaisia maanteiden pääväyliä. Maantieverkosta soveltamisalan mukaista tieverkkoa olisi jatkossa yhteensä 6 572 kilometriä.

Lisäksi jatkossa tehdään verkon laajuinen tieturvallisuusarviointi säännöllisesti. Erityisesti suojaamattomien tienkäyttäjät eli jalankulkijat, pyöräilijät ja moottoripyöräilijät tulisi huomioida nykyistä järjestelmällisemmin tieturvallisuusarvioinnissa. Ensimmäisen arvioinnin tulee valmistua vuonna 2024. Arviointeja hyödynnetään muun muassa päivitettäessä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja päätettäessä tienpidon toimien kohdentamisesta.

Joulukuussa 2019 voimaan tulleen EU:n tieturvallisuusdirektiivin edellyttämät muutokset tehdään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin. Lain muutoksilla lisättäisiin tietoa siitä, mikä on liikenneturvallisuustilanne maantieverkolla.

Lisäksi hallituksen esityksellä tehtäisiin tarkennuksia maantie- ja ratalakeihin, joilla saatettaisiin kansallinen sääntely paremmin vastaamaan ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskevaa EU-sääntelyä. Muutoksilla säädettäisiin valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista niiden maanteiden ja rautateiden hankkeiden osalta, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia. Suomi on useiden jäsenmaiden tapaan saanut EU:n komissiolta 28.11.2019 virallisen huomautuksen YVA-sääntelyä koskevista puutteista. 

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntakäsittelyyn. Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2021. Tieturvallisuusdirektiivin edellyttämien lakien tulee olla voimassa 17.12.2021.

Lisätietoja:liikenneneuvos Mervi Karhula, p. 029 5342 976, mervi.karhula(at)gov.fi

Muualla palvelussa:Tiedote 4.3.2021: Maanteiden liikenneturvallisuuden arviointia ja seurantaa parannetaan – lakiluonnos lausunnoille

Muualla verkossa:Valtioneuvosto.fi: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä ratalain 24 §:n muuttamisesta (HE 138/2021)Valtioneuvoston Hankeikkuna: Hallituksen esitys tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta annetun direktiivin täytäntöön panemiseksi (LVM053:00/2019)Lausuntopalvelu.fi: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisestaEUR-Lex: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1936, annettu 23 päivänä lokakuuta 2019, tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta