Kuorman varmistamista ja kuormakoreja koskevat vaatimukset löytyvät jatkossa yhdestä määräyksestä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut uuden määräyksen kuormakoreista ja kuormanvarmistamisesta. Uudessa määräyksessä annetaan tarkemmat tekniset vaatimukset kuorman varmistamiselle sekä ajoneuvojen rakenteille, joilla se toteutetaan. Määräys tulee voimaan 1.4.2021

Uudessa tieliikennelaissa annetaan yleiset periaatteet kuorman varmistamiselle ja valtuus Traficomille tarkempien määräysten antamiseen. Kuorman on pysyttävä kuormakorissa paikoillaan kaikissa kiihdytyksissä ja jarrutuksissa sekä kaarteissa ajettaessa. Tämän katsotaan toteutuvan, kun ajoneuvon kuormakori ja kuorman varmistus ovat määräyksen mukaiset.

Uuden määräyksen valmistelussa on hyödynnetty EU-komission ohjekirjaa suuntaviivoista parhaille toimintatavoille kuorman varmistamisessa. Sitä kautta määräykseen on tullut mukaan yleisesti käytössä olevat EN-standardit. Kuorman varmistaminen perustuu yleensä kolmeen asiaan: tuentaan, kuorman ja kuormatilan väliseen kitkaan sekä sidontaan. Oleellista on näiden yhteenlaskettu kyky pitää kuorma paikallaan, mikä voidaan todentaa luotettavasti määräyksen mukaisella toteutuksella.

Kuormakorit ja kuorman varmistaminen (Traficomin sivuille)

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Otto Lahti, otto.lahti@traficom.fi