Komission liikkuvuuspaketilla tavoitellaan parempaa liikenneturvallisuutta

Komissio julkaisi vuonna 2017 ensimmäisen ja toisen osan maantieliikennettä koskevasta liikkuvuuspaketista. Ne pitivät sisällään mm. maantieliikenteen markkinoillepääsyä ja sosiaalisia kysymyksiä, liikenteen hinnoittelua sekä raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen seurantaa ja raportointia koskevat säädösehdotukset.

Kolmas osa liikkuvuuspaketista julkaistiin 17.5.2018. Sen tarkoituksena on saattaa loppuun liikennejärjestelmien uudenaikaistaminen. Tavoitteena on, että tulevaisuuden liikennejärjestelmät ovat turvallisia, puhtaita ja tehokkaita kaikille Euroopan unionin kansalaisille.

Valtioneuvosto toimitti kirjelmän komission ehdotuksesta eduskunnalle 27.6.2018.

Osana liikkuvuuspaketin kolmatta osaa komissio on julkaissut ehdotuksensa uudeksi ajoneuvojen yleiseksi turvallisuusasetukseksi. Se sisältää ehdotuksia uusiksi ajoneuvojen pakollisiksi turvallisuusvaatimuksiksi. Valtioneuvosto pitää ehdotuksen tavoitteita liikenneturvallisuuden parantamisesta kannatettavina, samoin nykyaikaisen tekniikan hyödyntämistä liikenneturvallisuuden parantamisessa.

Ajoneuvojen turvallisuuden parantamisessa olisi valtioneuvoston mukaan kuitenkin tekniikan kehittyessä ja automaation tason kasvaessa syytä keskittyä entistä enemmän yleisempien tavoitteiden asettamiseen. Yksittäisten varusteiden pakolliseksi määräämistä tulisi välttää. Valtioneuvosto kiinnittää huomiota myös komission ehdottamiin pitkiin siirtymäaikoihin. Riskinä on, että tekniikka on siirtymäaikana kehittynyt niin että vaatimukset ovat jo ennen voimaantuloaan vanhentuneet.

Asetusluonnoksessa ehdotetaan komissiolle hyvin laajaa mandaattia määritellä automaatioon ja tiedon hyödyntämiseen liittyviä ratkaisuja. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että jo olemassa oleviin ratkaisuihin ja teknologioihin tukeudutaan mahdollisimman laajasti. Yhteiskunnan digitalisoituminen edellyttää laajasti yhteentoimivia ratkaisuja, joka on mahdollista saavuttaa hyödyntämällä yleiskäyttöistä teknologiaa ja yhteisiä tiedon saatavuutta edistäviä käytäntöjä. Erityisesti sektorikohtaisilla tietoturvaratkaisujen ja autojen kommunikaatioratkaisujen yleisistä käytännöistä poikkeavalla sääntelyllä voidaan vaarantaa liikenteen laajempi yhteentoimivuus liikkumisen ja liikenteen ohjauksen kanssa.

Osana liikkuvuuspakettia komissio myös ehdottaa direktiivimuutosta, jolla muutettaisiin aerodynamiikaltaan, energiatehokkuudeltaan ja turvallisuudeltaan parannettujen ohjaamojen enimmäispituutta koskevien erityissääntöjen täytäntöönpanon määräaikaa. Ehdotuksen myötä ilmanvastukseltaan ja turvallisuudeltaan nykyistä parempien raskaan kaluston autojen ohjaamojen tulo markkinoille aikaistuisi aiemmin säädetystä. Valtioneuvosto pitää tätä määräajan lyhentämistä kannatettavana. 

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Erik Asplund, LVM, p. 0295 34 2277