Kansallisen tieliikenteen päästökaupan valmistelu jatkuu, sidosryhmiä kuullaan elokuun aikana

Liikenne- ja viestintäministeriön poikkihallinnollinen virkamiestyöryhmä valmistelee parhaillaan arviomuistiota kansallisen tieliikenteen päästökaupan toimeenpanosta. Työryhmä järjesti 12.8.2021 kuulemistilaisuuden valmistelun tueksi. Tilaisuuteen osallistui korkeakoulujen, järjestöjen ja alan yritysten edustajia.

Työ on osa fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelua. Valtioneuvosto teki 6.5.2021 periaatepäätöksen kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä eli fossiilittoman liikenteen tiekartasta. Kolmivaiheisen suunnitelman tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tiekartan toimet koskevat tieliikennettä, joka aiheuttaa valtaosan liikenteen päästöistä.

Tieliikenteen päästökauppaa valmistellaan siltä varalta, että fossiilittoman liikenteen tiekartan ensimmäisen ja toisen vaiheen keinoilla ei riittävästi saada vähennettyä liikenteen päästöjä.

Hallitus arvioi syksyllä 2021, riittävätkö EU-tasolla tehtävät päätökset sekä tiekartassa nyt esitetyt keinot liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Jos tavoite ei näyttäisi toteutuvan, hallitus tekisi päätökset muista tarvittavista kolmannen vaiheen toimista.

Euroopan komissio julkisti 14.7.2021 ehdotuksen ilmastotoimista. Komissio ehdottaa mm. päästökaupan laajentamista tie- ja meriliikenteeseen. Komission ehdotus tullaan huomioimaan työryhmän työssä. Kansallisen tieliikenteen päästökaupan valmistelu lisää tietopohjaa ja tukee osaltaan komission ehdotuksen käsittelyä.

Jäsenmaiden sisäistä tieliikenteen päästökauppaa ei tällä hetkellä säätele EU-tasoinen lainsäädäntö. Tieliikenteen päästökaupasta ei ole olemassa myöskään kansallista lainsäädäntöä.

Mitä seuraavaksi?

Työryhmä kuulee myös kirjallisesti sidosryhmiä elokuun 2021 aikana.

Lausuntokierros järjestetään syksyllä arviomuistion valmistumisen jälkeen

Kansallista tieliikenteen päästökauppaa valmistelevan työryhmän toimikausi jatkuu 31.12.2021 asti.

Lisätietoja:

työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Matleena Kurki-Suutarinen, p. 050 343 7543

Muualla palvelussa:Tiedote 3.3.2021: Kansallisen tieliikenteen päästökaupan valmistelu alkaa – työryhmä asetettuTiedote 16.2.2021: Työryhmä arvioimaan kansallisen tieliikenteen päästökaupan toimeenpanoa

Muualla verkossa:Valtioneuvoston Hankeikkuna: Kansallisen tieliikenteen päästökaupan valmistelu ja arviointi (LVM013:00/2021)Valtioneuvoston Hankeikkuna: Fossiilittoman liikenteen tiekartta (LVM050:00/2019)