Hallituksen esitys LVM:n budjetiksi 3,5 miljardia euroa

Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 3,5 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2022.

Liikenne- ja viestintäverkkoihin esitetään 2,0 miljardia euroa, liikenteen ja viestinnän palveluihin 807 miljoonaa euroa sekä hallintoon ja toimialan yhteisiin menoihin 693 miljoonaa euroa.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta

Valtioneuvosto teki 6.5.2021 periaatepäätöksen kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä eli fossiilittoman liikenteen tiekartasta. Kolmivaiheisen suunnitelman tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelma koskee erityisesti tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osalta sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin kehittämishankkeeseen esitetään 1,5 miljoonan euron määrärahaa. Lisäksi esitetään 6 miljoonaa euroa hankinta- ja konversiotukiin, jolla edistetään siirtymää vaihtoehtoisiin, vähähiilisiä polttoaineita käyttäviin ajoneuvoihin ja tuodaan energiatehokkuushyötyjä liikenteeseen tukemalla vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaa ja yleistymistä sekä niiden osuuden kasvua autokannassa.

Liikenne- ja viestintävirastolle esitetään tiekartan esitysten toimeenpanoon 1 miljoonan euron määrärahaa.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ja kuntien joukkoliikennehankkeisiin esitetään 4 miljoonan euron määrärahaa vuodelle 2022. Joukkoliikenteen tukemiseen esitetään 40,9 miljoonan euron määrärahaa.

Perusväylänpito, yksityistiet ja liikenneverkko

Liikenne- ja viestintäverkkojen määrärahoista valtaosa eli noin 1,37 miljardia euroa kohdennettaisiin teiden, ratojen ja vesiväylien perusväylänpitoon. Korjausvelan kasvua pyritään hillitsemään ja väylien kuntoa turvataan huomioiden erityisesti elinkeinoelämän ja työssäkäynnin tarpeet.

Väylänpidossa priorisoidaan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman painotuksien mukaisesti liikenneverkon päivittäisen liikennöitävyyden vaatimat toimet, vilkasliikenteisen ja elinkeinoelämälle merkittävän verkon kunto sekä liikenneturvallisuus ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Kaikissa toimenpiteissä pyritään huomioimaan ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Yksityistieavustuksiin esitetään 30 miljoonan euron määrärahaa.

Länsi-Helsingin raitioteiden (ml. Vihdintien pikaraitiotie) hankekokonaisuudelle esitetään myönnettäväksi avustuksena 4,26 miljoonan euron valtuutta hankkeen suunnitteluun ja 850 000 euron määrärahaa vuodelle 2022.

Liikenteen ja viestinnän palvelut

Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen esitetään 106 miljoonan euron määrärahaa. Summa pitää sisällään fossiilittoman liikenteen tiekartan yhteydessä mainitun joukkoliikennetuen. Määrärahaa käytettäisiin junaliikenteen ostoihin, alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin ja kehittämiseen, suurten kaupunkiseutujen sekä keskisuurten kaupunkien julkisen henkilöliikenteen tukeen, ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin, lentoliikenteen ostoihin, kehittämishankkeisiin ja liikkumisen ohjaukseen.

Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseen esitetään 89 miljoonan euron määrärahaa.

Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostoihin ja kehittämiseen esitetään 20,4 miljoonan euron määrärahaa.

Hallitus on sitoutunut turvaamaan vuonna 2021 käynnistetyn ostoliikenteen mukaiset lentoyhteydet 31.8.2022 asti. Finavian lentoasemaverkoston ulkopuolisille lentokentille ja lentopaikoille esitetään 900 000 euron määrärahaa.

Väylämaksun puolitusta jatketaan

Hallitus antoi eduskunnalle 27.9.2021 esityksen väylämaksulain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että väylämaksun puolitusta jatketaan vuosina 2022 ja 2023. Toimenpiteellä pyritään kompensoimaan kauppamerenkululle ja ulkomaankaupalle aiheutuneita tulojen menetyksiä ja kannattavuushaasteita taloudellisesti epävarmoissa olosuhteissa. Tällä tuetaan Suomen kilpailukykyä ja tuetaan kauppamerenkulun toimivuutta.

Elpymis- ja palautumissuunnitelma

Kyberturvallisuuden tutkimusinvestointiin ja harjoitustoimintaan esitetään yhteensä 3 miljoonaa euroa osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahalla edistetään elpymis- ja palautumissuunnitelman tavoitetta digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistettavasta tuottavuudesta ja palveluiden tuomisesta kaikkien saataville.

Viestintäverkkojen laadun ja saatavuuden parantamiseen esitetään 15 miljoonaa euroa. Määrärahalla edistetään elpymis- ja palautumissuunnitelman tavoitetta kehittää viestintäyhteyksien laatua ja saatavuutta Suomessa myös niillä alueilla, joille edistykselliset viestintäyhteydet eivät kaupallisesti rakennu sekä koordinoida laajakaistarahoitusten yhteensovittamista ja tiedottaa laajakaistasta aktiivisesti.

Liikenne- ja viestintäviraston määrärahat

Valtioneuvosto vahvisti 10.6.2021 periaatepäätöksen, jolla linjataan toimia yhteiskunnan kriittisten toimialojen tietoturvan ja tietosuojan tason parantamiseksi. Periaatepäätöksen linjausten toteuttaminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia ja viranomaisten resurssien vahvistamista. Liikenne- ja viestintävirasto tukee periaatepäätöksen toteuttamista, ja tätä varten virastolle esitetään 1,6 miljoonan euron lisämäärärahaa.

Lisätietoja:ministerin erityisavustaja Ilkka Hamunen, p. 050 478 1027

fossiilittoman liikenteen tiekartta:ilmasto- ja ympäristöyksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101

perusväylänpito, liikenneverkko, valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma:kehittämisyksikön johtaja Timo Kievari, p. 040 059 3706

liikenteen ja viestinnän palvelut:osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, p. 050 344 3400

väylämaksu:erityisasiantuntija Juha Tervonen, p. 050 590 0966

kyberturvallisuus:osastopäällikkö Laura Eiro, p. 040 096 9293

koko budjetti:neuvotteleva virkamies Jyrki Tanskanen, p. 0400 760 769