Hallituksen esitys LVM:n budjetiksi 2,9 mrd. euroa

Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 2,9 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2019, mikä on runsaat 500 miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarviota vähemmän. Muutos johtuu pääosin siitä, että perusväylänpidon korjausvelan vähentämiseen osoitettu lisärahoitus päättyy.

Liikenneverkolle esitetään 1,59 miljardia euroa, liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin 208 miljoonaa euroa, viestintäpalveluihin ja -verkkoihin sekä viestinnän tukemiseen 519 miljoonaa euroa, liikenteen ja viestinnän viranomaispalveluihin 92 miljoonaa euroa, hallintoon ja toimialan yhteisiin menoihin 402 miljoonaa euroa sekä sää-, meri- ja ilmastopalveluihin 43 miljoonaa euroa.

Eduskunta ei ole vielä hyväksynyt hallituksen esitystä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksesta. Tästä syystä liikenne- ja viestintäministeriöllä on valmius budjettiehdotuksen täydennysesityksen antamiseen.

Valtaosa liikenneverkkorahoista väylänpitoon

Liikenneverkon määrärahoista valtaosa eli noin 1 miljardia euroa kohdennetaan teiden, ratojen ja vesiväylien perusväylänpitoon.

Väylänpito jaetaan kunnossapitoon (781 milj.), parantamiseen ja suunnitteluun (54 milj.) sekä liikennepalveluihin (154 milj.). Väylänpidossa priorisoidaan liikenneverkon päivittäisen liikennöitävyyden vaatimat toimet, vilkasliikenteisen ja elinkeinoelämälle merkittävän verkon kunto sekä liikenneturvallisuus. Liikennepalvelut koostuvat liikenteenohjausyhtiöltä hankittavasta liikenteen ohjauksesta ja informaatiosta sekä maantielauttaliikenteestä.

Yksityistieavustuksiin ehdotetaan 17 miljoonan euron määrärahaa.

Lähijunille lisää ratakapasiteettia

Väyläverkon kehittämisessä pääpaino on käynnissä olevien hankkeiden jatkamisessa aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti.

Keskeneräisiä väylähankkeita on 13: viisi tiehanketta (Vt 4 Oulu-Kemi, Vt 5 Mikkeli-Juva, Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Kehä I Laajalahden kohta, Vt 4 Kirri-Tikkakoski), viisi ratahanketta (Keski-Pasilan länsiraide, Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen, Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen, Luumäki-Imatra-Venäjän raja, Uudenkaupungin radan sähköistys) ja kolme vesiväylää (Savonlinnan syväväylä, Kokkolan meriväylä, Vuosaaren meriväylä). Näiden määrärahatarve vuonna 2019 on noin 300 miljoonaa euroa. Lisäksi neljän elinkaarihankkeen menoihin vuonna 2019 osoitetaan 118 miljoonaa euroa.

Samoin aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti rahoitusta ohjattaisiin myös metroon ja raideliikennehankkeisiin. Länsimetron jatkolle Espoon Matinkylästä Kivenlahteen ehdotetaan 12 miljoonan euron valtionavustusta. Raide-Jokerille osoitettaisiin ensi vuonna 5,5 miljoonan ja Tampereen raitiotien 1. vaiheelle 19,6 miljoonan euron avustus.

Turvallisuuteen ja ympäristöön satsauksia

Talvikunnossapidon parantamiseen ehdotetaan uutena määrärahana 10 miljoonaa euroa. Tiestön talvikunnossapitoon ja kelirikon hoitamiseen osoitettaisiin näin yhteensä 25 miljoonaa euroa lisärahoitusta. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen osoitetaan 9,1 miljoonaa euroa. Budjettiriihessä päätetyn liikennepaketin mukaisesti tasoristeysohjelmaa jatketaan 10 miljoonan euron rahoituksella.

Aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti ehdotetaan 6 miljoonan euron määrärahaa avustuksiin, joilla tuettaisiin uuden täyssähkökäyttöisen henkilöauton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta, ja henkilöauton muuntamista kaasu- tai etanolikäyttöiseksi.

Tuen tavoitteena on edistää autokannan uudistumista siten, että yhä useampi henkilöauto toimisi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla (sähkö, bio- ja maakaasu, korkeaseosetanoli) ja vähentää samalla liikenteestä aiheutuvia haitallisia päästöjä.

Väylämaksujen puolittaminen jatkuu

Laivaliikenteeltä perittävien väylämaksujen puolittamista ehdotetaan jatkettavaksi vuosina 2019-20. Vuoden 2019 maksukertymä on noin 48,4 miljoonaa euroa. Väylämaksu on puolitettu vuodesta 2015 lähtien osana rikkidirektiivin kustannusten kompensaatiota ja työmarkkinaratkaisua.

Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseen osoitettaisiin 96 miljoonaa euroa ja Saimaan alueen luotsauksen hintatukeen 4,2 miljoonaa euroa.

Joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja hintatukeen ehdotetaan 88,8 miljoonan euron määrärahaa. Tästä junaliikenteen ostoihin käytettäisiin 32,2 miljoonaa euroa.

Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostoihin Suomenlahdella ja Turunmaan saaristossa ehdotetaan myönnettäväksi 12,7 miljoona euroa sekä Kotka-Pyhtään ja Hiittisten reittialueilla 5,3 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Liikenneverkon kehittäminen ja perusväylänpito: osastopäällikkö Mikael Nyberg, p. 040 837 8794Liikenteen ympäristöasiat: johtaja Sabina Lindström, p. 040 527 6103Väylämaksut, miehistötuki, liikenneturvallisuustoiminnan tuet: yksikön johtaja Pasi Ovaska, p. 050 467 1645Tasoristeysturvallisuus: yksikön johtaja Elina Thorström, p. 040 507 4502Joukkoliikenteen ja yhteysalusliikenteen palvelut: yksikön johtaja Maija Ahokas, p. 040 031 6178