EU:n valtiontukisääntöihin tilapäistä joustoa Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aiheuttamien talousvaikutusten lieventämiseksi

Euroopan komissio on hyväksynyt 23.3.2022 tilapäiset valtiontukisäännöt EU:n talouden tukemiseksi Venäjän Ukrainaan kohdistuman hyökkäyksen johdosta. Tiedonannolla joustavoitetaan huomattavasti EU:n valtiontukisääntöjä. Joustot tehdään, jotta voidaan lieventää Venäjän hyökkäyksen EU:n talouteen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia.

Tiedonannon nojalla käyttöön otetut toimenpiteet olisivat tilapäisiä ja voimassa vuoden 2022 loppuun. Tarkoituksena on antaa jäsenvaltioille mahdollisuus tukitoimenpiteisiin erityisesti yritysten maksuvalmiuden turvaamiseksi sekä kaasun ja sähkön äkillisen hinnannousun kompensoimiseksi kriisin aikana.

Tiedonannon nojalla voidaan ottaa käyttöön yritystukiohjelmia sellaisten yritysten hyväksi, joihin meneillään oleva kriisi tai siihen liittyvät pakotteet ja vastapakotteet vaikuttavat. Tukea voi myöntää poikkeuksellisesti myös taloudellisissa vaikeuksissa oleville yrityksille. Tukea ei saa sitä vastoin myöntää yrityksille, jotka ovat pakotteiden kohteena, tai joita kontrolloivat pakotteiden kohteena olevat henkilöt. Kaikista tiedonannon mukaisista tukitoimenpiteistä on tehtävä valtiontuki-ilmoitus komissiolle ja niiden käyttöönotto edellyttää komission ennakkohyväksyntää.

Suomessa ei ole tässä vaiheessa tehty päätöksiä komission sallimien tukimuotojen käyttöönotosta. Yritysten taloudellista tilannetta voidaan lievittää myös muilla keinoin kuin yritystukien avulla. Tiedonanto antaa kuitenkin tarvittaessa mahdollisuudet ottaa käyttöön yritystukia kriisin talousvaikutusten lieventämiseksi. 

Tiedonanto mahdollistaa seuraavat tukimuodot

•    Väliaikaiset tukiohjelmat: Tiedonannon nojalla jäsenvaltioissa voidaan ottaa käyttöön tukiohjelma tai tukiohjelmia, joiden puitteissa voidaan myöntää yhdelle yritykselle tukea enintään 400 000 euroa vuoden 2022 loppuun ulottuvalla jaksolla. Tukea voidaan myöntää mm. suorina avustuksina, takaisin maksettavina ennakkoina, oman pääomanehtoisena rahoituksena sekä verotuen muodossa kyseisen yrityksen mihin tahansa kustannuksiin.

Tiedonannon mukaiset tuet voidaan yhdistää muun muassa niin sanottuun vähämerkityksiseen eli de minimis -tukeen. 

•    Markkinahintaa edullisempia lainoja ja takauksia koskevat tukiohjelmat: Tiedonannon mukaan jäsenvaltiot voivat myöntää markkinahintaa alhaisempia lainoja ja takauksia yritysten investointeihin tai käyttöpääomatarpeisiin, kunhan tiedonannossa esitetyt tarkemmat kriteerit täyttyvät. Tiedonannossa on tässä suhteessa annettu alarajat takausmaksuille ja sekä lainojen korkotasolle. Takausten ja lainojen enimmäiskesto on kuusi vuotta. 

•    Tuki poikkeuksellisen korkeiden sähkön- ja kaasun hinnannousun korvaamiseen: Tiedonannossa annetaan jäsenvaltioille poikkeuksellinen mahdollisuus kompensoida yrityksille kuluja, jotka johtuvat äkillisestä kaasun ja sähkön hinnannoususta. Tuki voidaan myöntää yritykselle missä tahansa muodossa. Tukikelpoiset kustannukset lasketaan vertaamalla yrityksen 1.2.2022 lähtien sähköstä ja kaasusta maksamaa hintaa vertailukaudella maksettuun hintaan.

Vertailukauden muodostaa kalenterivuosi 2021 ja tuolta ajalta kulut huomioidaan laskelmassa kaksinkertaisena. 

Tuensaajakohtainen tuen enimmäismäärä on 2 miljoonaa euroa ja 30 % tukikelpoisista kustannuksista. Energiaintensiivisiksi määriteltyjä yrityksiä koskisivat kevyemmät säännöt, mutta tuki tulisi kohdentaa yrityksille, joille on kertynyt toimintatappioita kohonneiden hintojen takia. Energiaintensiivisillä yrityksillä tuensaajakohtainen enimmäismäärä olisi 25 miljoonaa euroa ja 50 % tukikelpoisista kustannuksista sekä 80% toimintatappioista. Toimialoilla, jotka ovat erityisen alttiita sähkön ja kaasunhinnannousulle tuen enimmäismäärä olisi 50 miljoonaa euroa, 70 % tukikelpoisista kustannuksista ja 80 % toimintatappioista. Tällaisia toimialoja ovat esimerkiksi paperin, sellun ja teräksen tuotanto.

Täydennystä muihin käytössä oleviin tukimahdollisuuksiin

Komission antama tiedonanto täydentää komission jo aiemmin REPower-EU-tiedonannossa kommunikoimia mahdollisuuksia tukea toimialoja ja yrityksiä nykyisessä toimintatilanteessa. Komissio on nyt annetussa tiedonannossa myös vahvistanut, että jäsenmailla on EU:n valtiontukisääntöjen puitteissa (SEUT 107 artiklan 2 kohdan b alakohta) mahdollisuus korvata yrityksille kriisin takia käyttöönotettujen pakotteista tai vastapakotteista aiheutuvia vahinkoja tietyin edellytyksin.

Lisätiedot:kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, TEM, p. 029 504 7026johtava asiantuntija Samuli Miettinen, TEM, p.  029 504 7364  

Komission tiedonanto: Valtiontuki: Komissio hyväksyy tilapäiset kriisipuitteet

Peru tilaus