EU:n uusi rahoitusväline lisäisi tukikelpoisten hankkeiden määrää

EU-komissio ehdottaa Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineen perustamista. Ehdotuksella pyrittäisiin tiivistämään liikenne-, energia- ja digitaalialojen yhteyttä. Valtioneuvosto katsoo, että ehdotus on Suomen kannalta myönteinen, koska se lisää tukikelpoisten ratahankkeiden määrää.

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle ehdotusta koskevan kirjelmän 9. elokuuta 2018.

Komissio esittää Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineelle yhteensä 21,8 miljardin euron rahoitusta, mistä liikennealalle tulisi 11,4 miljardia euroa, energia-alalle 7,7 miljardia euroa ja digitaalialalle 2,7 miljardia euroa.

Valtioneuvosto pitää tervetulleena komission linjausta siitä, että uudella rahoituskaudella rahoituksen painopistettä siirretään entistä enemmän vähähiilisen liikenteen ja ilmastotavoitteiden toteuttamisen suuntaan.

Hyvää on myös se, että tukikelpoisia hankkeita liikennealalla ovat perinteisten infrahankkeiden ohella myös merten moottoritiet, liikenteen uudet teknologiat ja innovaatiot, kuten automaatio ja vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri.

Nykyisellä rahoituskaudella Suomen haasteena on ollut pula suurista ratahankkeista. Ainoalla tukikelpoisella rataosalla Turusta Helsingin kautta Vainikkalaan ei ole voitu käynnistää tarpeeksi rakennushankkeita.

Siksi on tervetullutta, että ehdotuksessa ns. Pohjanmeren-Itämeren ydinverkkokäytävää on jatkettu Helsingistä pohjoiseen Tornion kautta Ruotsin puolelle Luulajaan. Tämä lisäisi Suomen tukikelpoisten ratahankkeiden määrää jopa 2 miljardilla eurolla. Tukea olisi näin haettavissa jopa 600 miljoonaa euroa enemmän kuin nykyisen rahoitusasetuksen säännöillä.

Mitä seuraavaksi?

Valtioneuvosto informoi eduskuntaa komission asetusehdotuksen käsittelyn etenemisestä EU:n toimielimissä.

Eduskunnalle nyt lähetetty asiakirja on ns. U-kirjelmä. Niitä laaditaan EU:ssa päätettävistä asioista, jotka sisältönsä puolesta kuuluisivat eduskunnan toimivaltaan, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen.

Näitä ovat muun muassa lainsäädännön alaan kuuluvat asiat sekä eduskunnan budjettivaltaa tai kansainvälisiä sopimuksia koskevaa toimivaltaa sitovat asiat. U-kirjelmät hyväksytään valtioneuvoston yleisistunnossa. Kirjelmässä esitetään kuvaus EU-ehdotuksen pääasiallisesta sisällöstä sekä valtioneuvoston kanta asiaan.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Mikael Nyberg, 040 837 8794