Esitysluonnos kevytautolain voimaantulon lykkäämisestä lausunnoille

Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti luonnoksen hallituksen esitykseksi kevytautolakien voimaantulon lykkäämisestä lausuntokierrokselle 6.9.2019. Esityksen mukaan lakien voimaantuloa lykättäisiin vuodella 1.11.2020 saakka.

Mikäli kevytautoja koskevien lakien voimaantuloa ei muuteta, tulee kevytautolainsäädäntö voimaan 1.11.2019. Kevytautolakien voimaantulon siirtäminen liittyy Euroopan unionin komission tiukentuneeseen kantaan unionin lainsäädännön vaatimusten soveltamisesta. Voimaantulon siirtämisen tavoitteena on selvittää, onko Suomen lainsäädäntöä mahdollista muuttaa unionin lainsäädännön mukaiseksi. Lakien voimaantuloon nykyisessä muodossa liittyy riski siitä, että Euroopan unionin komissio käynnistää rikkomusmenettelyn Suomea vastaan.

Ministeriö on käynyt tilanteesta keskustelua myös oikeuskanslerin kanssa. Oikeuskansleri ei oikeudellisesta näkökulmasta suosittele Euroopan komission arvion mukaan EU-oikeuden kanssa ristiriidassa olevia lakeja toimeenpanevien valtioneuvoston asetusten antamista. Oikeuskansleri on keskustelussa arvioinut, että tässä tilanteessa lakien voimaantuloa olisi oikeudellisesti mahdollista lykätä uuden hallituksen esityksen perusteella hyväksyttävällä lailla.

Lainvalmistelu edellisellä hallituskaudella

Kevytautoja koskeva hanke alkoi jo vuonna 2017, jolloin Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (Liikenne- ja viestintävirasto 1.1.2019 alkaen) selvitti yhteistyössä ministeriön kanssa nopeudeltaan rajoitettujen henkilöautojen käyttöönottoa erityisesti nuorten käyttöön. Selvityksessä tarkasteltiin mahdollisten muutosten vaikutuksia ja niiden toteutusmahdollisuuksia.

Kevytautoja koskevien lakien valmistelun aikataulu:

lakihankkeen asettaminen 22.1.2018

avoin lausuntokierros 5.6 – 10.7.2018  

eduskuntakäsittely 4.10.2018 – 8.1.2019

eduskunnan hyväksyntä 18.12.2018 ja eduskunnan vastaus hallitukselle 8.1.2019

presidentin vahvistus 18.1.2019

Lain hyväksynnän yhteydessä eduskunta edellytti, että hallitus seuraa kevytautojen käytön turvallisuutta ja sääntelyn vaikutuksia erittäin tiiviisti ja ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin tarpeen vaatiessa.

Ministeriö aloitti kevytautoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun pian lain vahvistamisen jälkeen. Kevytautoja koskevat asetusluonnokset olivat avoimella lausuntokierroksella 3.5. – 20.6.2019. Ministeriö julkaisi lausuntoyhteenvedon 3.7.2019. Asetusten valmistelu on keskeytettynä edellä kuvatusta tilanteesta johtuen.

Vastaavasti Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä annettavat kevytautoja koskevat tekniset vaatimukset ovat olleet avoimesti lausuttavana 3.5. – 20.6.2019. Myös määräysten valmistelu on keskeytettynä edellä kuvatusta tilanteesta johtuen.

Komissiolta kaksi huomautusta

EU:n komissio antoi Suomelle ensimmäisen huomautuksen kevytautoja koskevien lakien sisällöstä 24.9.2018. Huomautuksen mukaan ehdotetut lakimuutokset eivät täyttäneet unionin lainsäädännön vaatimuksia erityisesti unionin ajokorttilainsäädännön osalta. Edellinen hallitus ja eduskunta ottivat komission huomautuksen huomioon, mutta katsoivat, että ehdotetut lakimuutokset kuitenkin vastasivat riittävällä tavalla unionin lainsäädännön tulkintakäytäntöä. Lakiesityksen katsottiin olevan tarkoituksenmukainen toteuttamistapa, jolla saavutetaan kevytautoja koskevan lainsäädännön tavoitteet.

Komissio antoi Suomelle toisen huomautuksen 1.8.2019 kevytautolakeihin liittyvistä valtioneuvoston asetusten luonnoksista ja Liikenne- ja viestintäviraston määräyksistä. Huomautuksen sisältö on pääosin sama kuin lakien valmisteluvaiheessa annetussa huomautuksessa. Uudessa huomautuksessa komissio kuitenkin tiukensi tulkintaansa siitä, miten ajokorttidirektiiviä sovelletaan niin kutsutun traktoriluokan ajoneuvoihin.

Mikä on kevytauto?

Kevytautosäädökset sallisivat 15 vuotta täyttäneen kuljettaa mopoautokortilla (AM121-luokka) kevytautoa, joka on muutoskatsastettu henkilöautosta. Lainsäädännön tarkoituksena on parantaa erityisesti nuorten liikenneturvallisuutta.

Kevytautot ovat T1-luokan ajoneuvoja, jotka on muutettu vuonna 2015 tai sen jälkeen käyttöönotetusta M1-luokan ajoneuvosta eli henkilöautosta.

Kevytauton suurin rakenteellinen nopeus on rajoitettu 60 kilometriin tunnissa ja sen omamassa ajokuntoisena voi olla enintään 1 500 kg, tai enintään 1 800 kg, jos ajoneuvon käyttövoimana on yksinomaan sähkö.

Mitä seuraavaksi?

Lakien voimaantulon lykkäämistä koskevan esityksen lausuntoaika päättyy 19.9.2019. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Ministeriö tulee lisäksi järjestämään sidosryhmille kuulemistilaisuuden ennen lausuntoajan päättymistä.

Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Kevytautoja koskevien lakien voimaantulon siirtämisestä päättää eduskunta.

Lisätietoja:yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916, Twitter @Wirensinierityisasiantuntija Aino Still, p. 050 573 9433

Tiedote lvm.fi-palvelussawww.lvm.fi/-/esitysluonnos-kevytautolain-voimaantulon-lykkaamisesta-lausunnoille-1019744

Ministeriö Facebookissa ja Twitterissä

www.facebook.com/lvmfiwww.twitter.com/lvmfi