Esitys siirtymäajan jatkamisesta Traficom:n määräykseen kuormakoreista ja kuorman varmistamisesta

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää, että Liikenne- ja viestintävirasto Traficom:n määräyksessä kuormakoreista ja kuormanvarmistuksesta (TRAFICOM/149639/03.04.03.00/2019) säädettyä siirtymäaikaa koskien kohdan 8.2 vaatimuksia raakapuukuorman varmistamiseen jatketaan 1.7.2022 saakka.

Siirtymäajan jatkaminen on välttämätöntä, koska olemassa olevan raakapuukuljetuskaluston saattaminen vastaamaan määräyksen yksityiskohtaisia vaatimuksia ei ole mahdollista nykyisen siirtymäajan päättymiseen mennessä johtuen kuormanvarmistusvälineiden laajoista saatavuusongelmista. Jäljempänä on tarkemmat perusteet esitykselle jatkaa siirtymäaikaa.

Traficom:n määräys kuormakoreista ja kuorman varmistamisesta täsmentää tieliikennelain 109 §:ssä olevaa lakitasoista vaatimusta kuorman varmistamisesta ajoneuvoissa. Tieliikennelain mukaan ajoneuvon kuorma ei saa siirtyä siten, että se voi haitata ajoneuvon liikenneturvallista käyttöä. Kuorman on pysyttävä kuormakorissa ja ajoneuvossa paikoillaan kaikissa mahdollisissa kiihdytyksissä ja jarrutuksissa sekä kaarteissa ajettaessa.

Traficom:n määräyksen kohdassa 8.2 on erikseen säädetty se, miten raakapuukuorman osalta tieliikennelain vaatimuksen täyttyminen todetaan. Kohdassa säädetään minimiarvot puutavaranipun sidosten yhteenlasketulle LC-arvolle sekä kiristysvoimalle. Tämä sääntely on uutta, eikä se ole ollut voimassa silloin, kun nyt käytössä olevia puutavarayhdistelmiä on tilattu ja rakennettu.

Edellä todettu Traficom:n määräyksen raakapuukuorman sidoksia koskevien vähimmäisvaatimusten täyttäminen vaatii pääsääntöisesti muutoksia nykyiseen raakapuukuljetuskalustoon. Nyt käytössä oleviin perävaunuihin tulee useimmissa tapauksissa lisätä uusia kuormanvarmistuspisteitä sekä muuttaa olemassa olevia kiristimiä tehokkaammiksi. Näitä muutostyöitä ei pystytä tekemään nykyisen siirtymäajan puitteissa 1.1.2022 mennessä, sillä muutokseen tarvittavia komponentteja ei ole saatavilla. Tämän tosiasian vahvistavat näiden ajoneuvojen valmistajat, jotka eivät tässä tilanteessa pysty palvelemaan asiakkaitaan saatavuusongelmasta johtuen.

Tilanne on vakava. Johtuen maailmanlaajuisesta ja yleisestä komponenttien saatavuusongelmasta aiemmin riittäväksi arvioitu siirtymäaika saattaa olemassa oleva raakapuukuljetuskalusto uuden määräyksen mukaiseksi ei ole riittävä. Pahimmillaan tilanne tulee aiheuttamaan vakavia häiriöitä Suomen raakapuulogistiikalle vuoden 2022 alkupuolella.

Korostettakoon vielä erikseen sitä, että raakapuukuorman varmistuksen lisääminen kappaletavaran kuljetukseen tarkoitetuilla irtonaisilla kuormaliinoilla ei ole turvallinen ratkaisu. Raakapuukuorman luontaisen liikkumisen johdosta nämä irtonaiset kuormaliinat voivat löystyessään irrota vauhdissa aiheuttaen vakavaa vaaraa liikenneturvallisuudelle.

SKAL vetoaa vahvasti Traficom:iin tilanteen johdosta. Koska nykyisen siirtymäajan noudattaminen ei ole mahdollista alan ulkopuolisista syistä (komponenttipula) johtuen, on välttämätön ratkaisu tässä tilanteessa jatkaa siirtymäaikaa.

SKAL esittää siirtymäaikaa määräyksessä kuormakoreista ja kuorman varmistuksesta jatkettavaksi kuudella kuukaudella seuraavasti: Kohdan 8.2 vaatimuksia raakapuukuorman varmistamiseen sovelletaan 1.1.2022  > 1.7.2022 alkaen.

Muutos tulee saada aikaan pikaisesti, jotta puutavarakuljetuksiin ei tule häiriöitä vuoden 2022 alussa. Tämän hetken arvion mukaan tuo kuuden kuukauden jatko siirtymäaikaan on riittävä, jotta olemassa oleva kalusto saadaan muutettua uuden määräyksen mukaiseksi.

Edellä olevan muutoksen myötä aikavälillä 1.1.2022 – 30.6.2022 raakapuukuljetusten kuorman varmistuksen osalta sovellettaisiin sellaisenaan tieliikennelain 109 §:n perussäännöstä kuorman turvalli-sesta varmistamisesta. Tämä vastaisi oikeustilaltaan aikavälillä 2013 – 2021 vallinnutta tilannetta, jo-ten siirtymäajan jatkaminen ei heikentäisi liikenneturvallisuutta nykytilanteeseen verrattuna. Se kuitenkin antaisi yrityksille niiden tarvitseman ajan päivittää nykyinen kalusto uuden määräyksen vaatimalle tasolle.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Anssi Kujala                    Petri Murtotoimitusjohtaja                johtaja, asiantuntijapalvelut