Digitalisaatiosta uutta vauhtia Suomen liikennejärjestelmän ja uusien palveluiden kehittämiseen

Liikenteen päästöjen vähentäminen, koko maan saavutettavuus, Suomen kilpailukyky ja talouden haasteet edellyttävät entistä enemmän liikennejärjestelmältä ja sen tarjoamilta palveluilta. Jotta Suomi hyötyy liikennejärjestelmästään täysimääräisesti ja uusien palveluiden luominen nopeutuu, liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finland esittää suomalaisen liikennejärjestelmän digitalisaatioasteen voimakasta nostamista. Tämä tapahtuu rakentamalla liikenteen tapahtumista ja infrastruktuurista maalla, merellä ja ilmassa nykyistä kattavampi reaaliaikainen tilannekuva liikenteen datan digitaalisen alustan ja liikennealan toimijoiden yhteisen tekemisen avulla.  

Traffic Management Finland on julkaissut päivitetyn, vuoteen 2024 ulottuvan strategiansa, jonka tavoitteena on rakentaa Suomeen maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne.  

“Jotta liikennejärjestelmä tukee toimivilla matka- ja kuljetusketjuilla oikeudenmukaisesti koko maan saavutettavuutta, ekologista kestävyyttä ja Suomen kilpailukykyä mahdollisimman hyvin, liikenteen uudistamista on jatkettava. On välttämätöntä, että digitalisaation mahdollisuudet hyödynnetään liikenteen kehittämisessä täysimääräisesti. Nykyistä kattavampi, tietoturvallinen digitaalinen tiedonvaihto eri toimijoiden, järjestelmien, kulkuneuvojen ja infrastruktuurin välillä on edellytys toimivalle liikennejärjestelmälle, ja uusien palveluiden syntymiselle”, sanoo Traffic Management Finland Oy:n toimitusjohtaja Pertti Korhonen.  

“Olemme strategiamme mukaisesti sitoutuneita älykkäillä liikenteenohjausratkaisuilla ja uusilla, reaaliaikaiseen tietoon pohjautuvilla liikenteen palveluilla parantamaan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta entisestään. Näin luomme edellytyksiä eri liikennemuodoista koostuvien ovelta ovelle -matkaketjupalveluiden syntymiselle, tehokkaalle tavaralogistiikalle, liikenteen päästöjen alentamiselle sekä Suomen ja sen eri alueiden saavutettavuuden paranemiselle”, Korhonen jatkaa. 

Traffic Management Finland on valtion omistama yhtiö, ja sen omistajaohjauksesta vastaa Liikenne- ja viestintäministeriö.  

“Konsernin tehtävänä on vauhdittaa kehitystä, jossa liikenteen ekosysteemin onnistuneet avaukset houkuttelevat lisää toimijoita ja asiakkaita sekä parantavat liikennealan yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. On hienoa, että nämä asiat on nostettu keskiöön yhtiön uudessa strategiassa. Toivommekin, että konserni yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa rakentaa vahvoja kumppanuuksia sidosryhmiin uusien, asiakastarpeisiin perustuvien palvelujen kehittämiseksi, joilla edesautetaan uusien palvelumarkkinoiden syntyä sekä suomalaisen liikennemarkkinan kehitystä ja kilpailukykyä”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.  

Traffic Management Finlandin strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet 

Strategiset tavoitteet: 

Turvallinen ja sujuva liikenne sekä optimoitu liikennejärjestelmä  Laadukkaat ja tehokkaat liikenteenohjauksen palvelut  Paremmat palvelut sekä matkustajille että logistiikalle  Kasvava lisäarvo asiakkaille ja sidosryhmille  Erinomainen ja uudistuva työyhteisö   

Strategiset kärkihankkeet:  1) Liikenteen turvallisuuden määrätietoinen parantaminen  Liikenteen turvallisuuden parantaminen tarkoittaa koko liikennejärjestelmän kokonaisturvallisuuden kehittämistä – liikenteenohjauksesta liikenneonnettomuuksien ja ympäristövahinkojen ehkäisyyn sekä kuljetuslogistiikan turvallisuuteen. Se merkitsee esimerkiksi varautumistason nostoa, kyber- ja tietoturvallisuuden kehittämistä sekä riskienhallinnan entistä syvempää ymmärrystä.   2) Liikenteenohjauksen toimintamallin uudistaminen  Liikenteenohjauksemme kehittyy ja uudistuu, jotta sen avulla voidaan tulevina vuosina taata entistä turvallisempi, sujuvampi ja ympäristöystävällisempi liikenne. Etsimme aktiivisesti toiminnassamme ratkaisumalleja, joilla parannamme palvelutasoamme laatu- ja tehokkuusvaateet huomioiden. Tähän työhön kuuluvat operatiivisten prosessien, järjestelmien ja johtamismallien kehitystyö, työnkuvien ja osaamisen kehittäminen sekä automaation lisääminen inhimillisten virheiden minimoimiseksi. Haluamme tuottaa käytössä olevilla voimavaroillamme Suomelle mahdollisimman suuren hyödyn ja saavuttaa yhtiölle perustamisen yhteydessä asetetun tavoitteen toiminnan tehostamisesta 30 miljoonalla eurolla kumulatiivisesti vuosina 2019-2023.  3) Maailmanluokan liikenteen ekosysteemin luominen  Kehitämme liikenteen tulevaisuutta, jossa yksi suuri tavoite on maailman mittakaavassa ainutlaatuisen, tietoa taitavimmin hyödyntävän liikennetoimijoiden verkoston synnyttäminen Suomeen. Jotta tämä voi toteutua, tarvitaan liikennealan toimijoiden tiivis yhteistyö (esim. tavoitteet, yhteiskehitysratkaisut), liikenteen digitaalinen infrastruktuuri (esim. tekninen alusta, dataformaatit ja datan jakaminen) sekä digitaaliset liikennesäännöt (esim. yhteistyön ja tiedonsiirron standardit, mallipohjat). Tämä kokonaisuus mahdollistaa toimivan liikenteen ekosysteemin, jonka rakentamisesta haluamme valtion meille antaman tehtävän mukaisesti kantaa vastuuta. Uskomme, että vahva liikenteen ekosysteemi on tekijä, joka lisää liikennejärjestelmän ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä ja vauhdittaa merkittävästi liikenteen ja logistiikan uusien palveluiden syntymistä Suomeen.   4) Liikenteen reaaliaikainen tilannekuva eli digitaalinen kaksonen  Teemme töitä liikennejärjestelmän digitalisaatioasteen nostamiseksi. Liikennejärjestelmän infrastruktuurin ja tapahtumien reaaliaikaisen mallinnuksen (ns. digitaalinen kaksonen) avulla voimme hallita, jalostaa ja jakaa liikenteeseen liittyvää reaaliaikaista tietoa, optimoida liikennettä sekä auttaa alan toimijoita kehittämään uusia palveluita. Näin nopeutetaan esimerkiksi matka- ja tavaraketjuja, parannetaan joukkoliikenteen houkuttelevuutta sekä tuetaan palveluinnovaatioiden syntyä ja alueellista yhdenvertaisuutta.  Samalla voimme tuottaa tietoa, joka auttaa väyläinvestointien ja niiden ylläpidon optimoinnissa. 

5) Osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen, hyvä johtaminen ja uudistumista tukeva yrityskulttuuri Tahtotilamme on tarjota merkityksellistä työtä alan parhaille osaajille. Tätä varten rakennamme yhdessä yrityskulttuuria, joka tukee uudistumista sekä henkii rohkeutta ja innovatiivisuutta. Tuemme henkilöstömme jatkuvaa oppimista ja varmistamme, että johtamisemme on ammattitaitoista, ihmismyönteistä ja reilua. 

Lisätiedot: vaikuttavuusjohtaja Mikko Saariaho, p. 0400 538 352

Lisätietoa TMF:n strategiasta: Video: Liikennevisio 2030 Traffic Management Finlandin strategia  Taustatietoa liikenteen digitalisaatiosta  Liikenteen digitalisointi tarkoittaa datan aktiivista tuottamista, jalostamista ja hyödyntämistä liikennejärjestelmän kaikissa osissa. Liikenteen tuottamaa dataa voidaan hyödyntää liikennejärjestelmän suunnittelussa, ohjaamisessa, ylläpidossa, optimoinnissa, uusien palveluiden tuottamisessa ja asiakaskokemuksen parantamisessa sekä ajoneuvojen automaatioasteen nostamisessa. Täysimääräinen datan hyödyntäminen edellyttää, että eri organisaatioiden, kulkuneuvojen ja käyttäjien tuottamaa tietoa hyödynnetään ristiin.   Tulevina vuosina liikenteen digitaalisen infrastruktuurin kerroksiin on tehtävä investointeja, joihin kaupallisten yritysten ei ole mahdollista investoida liian suuren riskin tai epävarmojen tuotto-odotusten vuoksi, mutta joita välttämättä tarvitaan suomalaisen liikennejärjestelmän digitalisoimiseksi.  Taustatietoa Traffic Management Finlandista  Traffic Management Finland Oy ohjaa liikennettä maalla, merellä ja ilmassa. Konsernin tarjoamat palvelut ja liikennetieto auttavat yrityksiä luomaan uusia ratkaisuja ihmisten ja tavaroiden liikkumiseen. Älykkäät liikenteenohjaus- ja -hallintapalvelut, ajantasainen liikennetieto ja yhtiön 1100 ammattilaisen osaaminen parantavat liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä auttavat vähentämään päästöjä. Traffic Management Finland on kestävän liikkumisen edistäjä ja maailmanlaajuisesti uniikki toimija. www.tmfg.fi