Ajopiirturin käytön poikkeuksia ja ajopiirturikortteja koskevat muutokset lausunnoille

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille asetusluonnoksen raskaan liikenteen kuljettajien ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen liittyvistä poikkeuksista sekä ajopiirturikortteja koskevien säädösten muutoksista.

Muutoksilla pantaisiin kansallisesti täytäntöön EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin säädöksistä tulevat oikeudet ja poikkeusmahdollisuudet.

Asetusluonnoksessa Liikenne- ja viestintävirastolle annettaisiin oikeus vaatia ajopiirturikortin haltija korvaamaan esimerkiksi vioittunut tai kadonnut kortti uudella tarvittavat tiedot sisältävällä kortilla. Ajopiirturikortteja käytetään kuljettajien ajo- ja lepoaikojen seurantaan, rekisteröintiin, huoltoon ja viranomaisvalvontaan.

Lisäksi asetusluonnoksessa ehdotetaan, että Suomessa hyödynnettäisiin EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin tarjoama kansallinen poikkeusmahdollisuus ajopiirturin käyttövelvollisuudesta. Kansallinen poikkeus koskisi valmisbetonin kuljettamiseen tarkoitettuja ajoneuvoja.

Valtioneuvoston asetukseen tehtäisiin myös säädösteknisiä korjauksia muun muassa yksinomaan rahaa ja/tai arvoesineitä kuljettavan ajoneuvon sekä elävien eläinten kuljettamiseen käytettävän ajoneuvon ajopiirturin käyttöä koskeviin poikkeuksiin.

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketti julkaistiin 31.7.2020 ja se koostuu tieliikenteen sosiaali- ja markkinalainsäädännöstä. Liikkuvuuspaketin ajo- ja lepoaikoja ja ajopiirtureita koskevat uudet asetukset tulivat Suomessa voimaan 20.8.2020 ja niiden soveltaminen alkaa ajo- ja lepoaikoja ja ajopiirtureita lukuun ottamatta vuosien 2022-24 aikana. Ajo- ja lepoaikasäädöksiä on sovellettu asetusten voimaantulosta alkaen.

Liikkuvuuspaketin tavoitteena on yhtenäistää EU:n tieliikenteen sisämarkkinoiden sääntelyä, parantaa kuljettajien työoloja sekä tehostaa valvontaa.

Mitä seuraavaksi?

Luonnos ajopiirturin käyttöä koskevaksi valtioneuvoston asetukseksi on lähetetty lausunnoille 7. huhtikuuta 2021. Asetuksen lausuntoaika päättyy 4. toukokuuta 2021.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset verkossa osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Lausuntokierroksen jälkeen asetuksen valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Asetusmuutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan 21. toukokuuta 2021.

Lisätietojaerityisasiantuntija Veli-Matti Syrjänen, p. 050 470 7708erityisasiantuntija Elisa Vornanen, p. 050 50 511 6405erityisasiantuntija Mari Starck, p. 050 50 478 1164 

Muualla palvelussa:Tiedote 17.12.2020: EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin kansallisen täytäntöönpanon arviomuistio lausunnoilleTiedote 31.7.2020: EU:n liikkuvuuspaketti tuo uusia sääntöjä maantiekuljetuksiin

Muualla verkossa:Lausuntopalvelu.fi: Valtioneuvoston asetusluonnos ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (VN/9378/2021)Valtioneuvosto, Hankeikkuna: Säädöshanke, EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännösten täytäntöönpano sekä kuljetuksen tilaajan vastuiden tarkentaminen