Esitys: uusien älykkäiden ajopiirtureiden lastaus- ja purkutoiminnon käyttövelvollisuudessa vältettävä kohtuuton hallinnollinen taakka

Liikenne- ja viestintäministeriö
Jarkko Saarimäki, Kimmo Kiiski, Pyry Takala ja Veli-Matti Syrjänen

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Logistiikkayritysten Liitto ry sekä Linja-autoliitto ry esittävät liikenne- ja viestintäministeriölle, että soveltuvilla tulkinta- ja muilla keinoilla estetään kohtuuttoman hallinnollisen taakan syntyminen kuljettajille uusien älykkäiden ajopiirtureiden lastaus- ja purkutoimintoon liittyen.

Esityksen tausta

EU:n ajopiirturiasetusta 165/2014 päivitettiin EU:n liikkuvuuspaketin yhteydessä. Säädökseen lisät-tiin tuolloin vaatimukset liittyen toisen sukupolven älykkäisiin ajopiirtureihin. Asetuksen artiklan 8 kohtaa 1 muutettiin, ja muutettu säädös on seuraava:

1. Asiaankuuluvan lainsäädännön noudattamisen tarkastamisen helpottamiseksi ajoneuvon sijainti on kirjattava automaattisesti seuraavissa paikoissa tai näitä paikkoja lähimpänä olevassa paikassa, jossa satelliittisignaali on käytettävissä:

  • vuorokautisen työjakson aloituspaikka;
  • aina kun ajoneuvo ylittää jäsenvaltion rajan;
  • aina kun ajoneuvo suorittaa kuormaus- tai purkamistoimia;
  • kertyneellä yhteenlasketulla ajoajalla kolmen tunnin välein; ja
  • vuorokautisen työjakson päättämispaikka. Jotta helpotetaan valvontaviranomaisten suorittaman vaatimusten noudattamisen tarkastamista, älykkään ajopiirturin on asetuksessa (EY) N:o 561/2006 vaaditun mukaisesti kirjattava myös se, onko ajoneuvoa käytetty tavara- tai henkilöliikenteessä.

Tästä artiklakohdasta on käyty keskustelua muun muassa epävirallisissa valvontaviranomaisten foorumeissa (Corte) ja komission kanssa. Näissä keskusteluissa on esitetty arvioita, että edellä oleva säädös velvoittaisi kuljettajaa käyttämään uusista ajopiirtureista löytyvää kuormaus- ja purkamis-toimintoa aina, kun henkilö- tai tavaraliikenteessä olevaa ajoneuvoa lastataan tai puretaan.

Artiklakohdan tulkinnalla on suuri merkitys. Kuormaamisen ja purkamisen manuaalinen kirjaaminen vaatii piirturivalmistajasta riippuen joko kahdeksan tai yhdeksän napin painallusta ajopiirturiin per kuormaus- tai purkamistapahtuma. Mikäli jakeluauto purkaa kuormaa 40 kertaa työvuoron aikana, tulisi velvoittavan artiklatulkinnan mukaan kuljettajan näpytellä ajopiirturin painikkeita lähes 400 kertaa työvuoron aikana. Velvoittava tulkinta tarkoittaisi myös sitä, että linja-auton kuljettajan tulisi suorittaa kahdeksan tai yhdeksän näpyttelyn toimenpide aina, kun autoon otetaan matkustajia kyytiin tai jätetään niitä pois. Kyse olisi turhauttavasta ja aikaa vievästä työvaiheesta kuljettajalle, joka erityisesti kansallisessa liikenteessä ei toisi valvontaan lisäarvoa ajopiirturin Muu työ -toiminnon lisänä käytettynä. Velvoittavuudella olisi myös liikenneturvallisuuttaa heikentävä vaikutus, kun kuljettajan huomiota siirretään liikenteestä toisaalle ja turhalla ajankäytöllä lisätään kiirettä työvuorossa. Muutos heikentäisi kuljettajan työn tuottavuutta ja lisäisi yritysten kustannuksia, kun piirturin käyttöön kuluva aika lisääntyisi.

Asian oikeudellinen arviointi

Ajopiirturiasetuksen 165/2014 artikla 8 on asetuksen luvussa II, joka käsittelee älykkään ajopiirturin ominaisuuksia. Tämä luku ei lähtökohtaisesti aseta velvollisuuksia kuljettajalle. Uusittu 8 artiklan 1 kohta sääntelee sitä, mitä ajopiirturin tulee tehdä automaattisesti, kun kuljettaja täyttää ne velvollisuudet, mitä myöhemmin asetuksessa kuljettajalle säädetään.

Artikla kahdeksan velvoittaa älykkään ajopiirturin kirjaamaan sijainnin automaattisesti aina, kun ajo-neuvo suorittaa kuormaus- tai purkamistoimia. Automaattinen kirjaaminen ei voi edellyttää kuljettajalta toimenpiteitä – silloin se ei ole enää automaattista.

Kuljettajan velvollisuudet ajopiirturin käyttämiseen liittyen on selkeästi säädetty ajopiirturiasetuksen luvussa VI. Jos kuljettajalle olisi säädetty velvoitteita ajopiirturin lastaus- ja purkutoimintoon liittyen, tulisi se olla kirjoitettu asetukseen kuljettajaa velvoittaen. Koska luvussa VI tällaista velvoitetta kuormaus- ja purkamistoiminnon syöttämiseen ei ole säädetty, on looginen lopputulema se, että tällaista säädökseen perustuvaa velvoitetta kuljettajalla ei ole.

Se, että piirturivalmistajat eivät ole pystyneet teknisesti ratkaisemaan kuormauksen ja lastaamisen automaattista sijaintikirjausta ei siirrä asiaan liittyviä velvoitteita kuljettajalle.

Laillisuusperiaate edellyttää sitä, että yksilö voi ennalta selkeästi tietää häntä koskevat velvoitteet. Laillisuusperiaatteen nojalla kuljettajalla ei voi katsoa olevan velvollisuutta ajopiirturin kuormaus- ja lastaustoiminnon käyttämiseen.

Komission tulkintaohje

Komissio on tietojemme mukaan laatimassa tulkintaohjetta liittyen ajopiirturiasetuksen artikla 8 soveltamiseen. Tämän esityksen allekirjoittaneet liikennealan järjestöt vetoavat liikenne- ja viestintäministeriöön, että komissiolle tuodaan esiin se, että soveltamisohjeella kuljettajalle ei voida sälyttää sellaisia velvoitteita, joita ei selkeästi ilmene itse säädöksestä. On myös tärkeää, että kuljettajalle ei aseteta sellaisia turhia velvoitteita, joilla ei ole valvonnan kannalta merkitystä.

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Petri Murto
johtaja, asiantuntijapalvelut

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Mari Vasarainen
toimitusjohtaja

Logistiikkayritysten Liitto ry
Pekka Aaltonen
toimitusjohtaja

Linja-autoliitto ry
Mika Mäkilä
toimitusjohtaja