Hiilidioksidistandardien tulisi tukea uusiutuvan energian käyttöönottoa liikenteessä tekniikasta riippumatta

Euroopan biometaaniteollisuus on tänään julkaissut ’Järkevillä CO2-standardiella liikenteen päästöt negatiiviseksi’ -kannanoton, jossa se peräänkuuluttaa Euroopan komissiota tekemään korjausliikkeen biometaanin liikennekäytön mahdollistamiseksi ja kannustamiseksi myös jatkossa. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry kannattaa suosituksia. Komission muutosesitystä odotetaan osana Fit For 55 -pakettia, jonka komissio antaa heinäkuun puolessa välissä.

Euroopan Biokaasuyhdistys, EBA, esittää Euroopan komissiolle kolme suositusta ajoneuvojen sääntelyn kehittämiseksi. Suositukset ovat:

EU:n säädöskokonaisuuden tulee tukea kestäviä ratkaisuja: Korvataan pikaisesti nykyinen Tank-to-Wheel (TtW)-malli Well-to-Wheel (WtW)-mallilla. Ajoneuvoja koskevan sääntelyn tulee tarkastella koko ajoneuvon elinkaaren aikaisia päästöjä (myös valmistus ja kierrätys).

Biometaanin liikennekäyttö tulee mahdollistaa ja siihen tulee kannustaa, mikä voidaan tehdä ottamalla käyttöön uusi uusiutuvien kestävien polttoaineiden hyvitysjärjestelmä tai ns. ”carbon correction factor”, joka huomioi uusiutuvien polttoaineiden päästöttömyyden. Jos uutta mekanismia ei oteta käyttöön ennen 2025, niin tehokkaimmat kaasuajoneuvot tulee tunnistaa vähäpäästöisiksi ajoneuvoiksi nykyisessä CO2-standardijärjestelmässä.

Asetetaan EU:lle sitova tavoite, että kestävästi tuotettujen uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden osuus ajoneuvoissa on 50 % vuoteen 2030 mennessä ja 100% vuoteen 2050 mennessä.

Liikenteen päästöjä on vähennettävä 90 prosenttia verrattuna vuoteen 1990. Liikennesektori ei ole onnistunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään, eikä se nykyisillä toimilla pysty myötävaikuttamaan EU:n päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen. Tämän vuoksi säädöskehikkoa tulee tämän vuoksi kehittää. Euroopan biometaaniteollisuus peräänkuuluttaa, että sähköistymisen ohella myös kaikki vaihtoehtoiset polttoaineet ja tekniikat tulee valjastaa tieliikenteen päästövähennystalkoisiin.

Nykyisissä henkilöajoneuvojen ja pakettiautojen CO2-standardeissa on käytössä mittaustapa, joka ottaa huomioon vain ajoneuvojen (Tank-to-Wheel) käytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt sen sijaan, että otettaisiin huomioon koko ajoneuvon elinkaaren aikana syntyvät päästöt. Tämä mittaustapa rankaisee polttomoottoriautoja ja suosii sähköautoja.

Usean tieteellisen tutkimuksen mukaan biometaanin elinkaaren aikaiset päästöt ovat kuitenkin erittäin alhaiset, jopa negatiiviset riippuen käytetystä raaka-aineesta ja tekniikasta. Ympäristösuosituskyvyltään biometaani on täten vähintään samalla tasolla kuin sähköautot.

Biometaani ei ainoastaan vähennä liikenteen päästöjä, vaan se on myös erinomainen kiertotalousesimerkki: biometaanin tuotannon lisäksi kierrätetään orgaanisia jätteitä, valmistetaan biolannoitteita, edistetään kestäviä ja tehokkaita maatalouskäytäntöjä ja luodaan työpaikkoja maaseudulle. Kaikki nämä hyödyt on tunnistettu tuoreissa Euroopan komission Pellolta pöydälle ja metaanistrategioissa.

Lisätietoa:EBA tiedote 3.6.2021: CO2 standards should support deployment of renewable energy in transport independently of the technology usedEBA:n kannanotto:  Smart CO2 Standards For Negative Emissions MobilitySBB:n tiedote 27.5.2021: Kestävät biopolttoaineet ja biokaasut halutaan valjastaa henkilöajoneuvojen päästövähennystehtäväänhttps://www.europeanbiogas.eu/ Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry. Anna Virolainen-Hynnä on Euroopan Biokaasuyhdistyksen liikennetyöryhmän puheenjohtaja.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, on ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen vuonna 2019 perustama valtakunnallinen yhdistys. Alan yritysten valmistamia tuotteita ovat biokaasu liikennekäyttöön ja energiantuotantoon, orgaaniset lannoitevalmisteet, kasvualustat sekä kierrätyskemikaalit. Lisätietoa https://biokierto.fi/

Liitteet

EBA_tranportpaper2021.png